JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yuta Kawamura

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Satoshi Matsumoto1, Yuta Kawamura1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Rick Sibson4, Martha Savage5, Kenny Graham5, Manami Suzuki 2, Stephen Bannister6 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Graduate of Science, Tohoku University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Department of Geology, University of Otago, 5.Victoria Univesity of Wellington, 6.GNS Science)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Miu Matsuno1, Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yuta Kawamura2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato1, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, Clifford Thurber6, Rick Sibson7 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Wisconsin, Madison, 7.University of Otago, Dunedin, New Zealand )

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tasuku Hashimoto1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Yuto Hayashida1, Kaori Tsukamoto3, Yuto Yamamoto1, Yuhei Yuasa1, Kanta Miyano1, Naoto Maesako1, Yuta Kawamura1, Hiroshi Shimizu2, Satoshi Matsumoto2, Megumi Kamizono4, Ayaho Mitsuoka1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Fukuoka Regional Headquarters, JMA, 4.DIA CONSULTANTS CO., LSD.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yuta Kawamura1, Satoshi Matsumoto1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato2, Stephen Bannister4, John Ristau4, Martha Savage5, Clifford Thurber6, Richard Sibson7 (1.Kyushu University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.GNS Science, 5.Victoria University of Wellington, 6.University of Wisconsin - Madison, 7.University of Otago)