JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Tomoko Hanyu

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)

*Satoshi Shimizu1,2, Reina NAKAOKA1, Nobukazu Seama3,1, Tomoko Hanyu1, Keiko Suzuki-Kamata1,3, Koji Kiyosugi1, Katsuya Kaneko3,1, Tetsuo Matsuno1, Hikaru Iwamaru1,2, Takeshi Hanyu4, Shunsuke Abe5, Nobuyuki Okamoto1,6, Yoshiyuki Tatsumi1,3 (1.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamincs, 5.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 6.Japan, Oil, Gas and Metals National Corporation)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Asuka Yamaguchi1, Hiroaki Kurano1, Rina Fukuchi2, Kazuno Arai3, Ken Ikehara4, Toshiya Kanamatsu5, Takanori Kagoshima1, Tomoko Hanyu6, Juichiro Ashi1, Jin-Oh Park1 (1.Atomosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.DIA CONSULTANTS CO., Ltd., 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology , 6.KOBEC, Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General