JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Kanta Miyano

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Tasuku Hashimoto1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Yuto Hayashida1, Kaori Tsukamoto3, Yuto Yamamoto1, Yuhei Yuasa1, Kanta Miyano1, Naoto Maesako1, Yuta Kawamura1, Hiroshi Shimizu2, Satoshi Matsumoto2, Megumi Kamizono4, Ayaho Mitsuoka1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Fukuoka Regional Headquarters, JMA, 4.DIA CONSULTANTS CO., LSD.)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-EM Earth's Electromagnetism