JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yudai Takai

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

*Yudai Takai1, Seiji Sugita1, Rie Honda2, Tomokatsu Morota1, Shingo Kameda3, ERI TATSUMI4, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada5, yokota yasuhiro5, Naoya Sakatani5, Masahiko Hayakawa5, Moe Matsuoka5, Manabu Yamada6, Toru Kouyama7, Hidehiko Suzuki8, Chikatoshi Honda9, Kazunori Ogawa5 (1.University of Tokyo, 2.Kochi University, 3.Rikkyo University, 4.University of La Laguna, 5.JAXA, 6.Chiba Institute of Technology, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Meiji University, 9.The University of Aizu)