JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Ryohei Kikuchi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)

*Koji Kiyosugi1, Yoshiyuki Tatsumi1, Keiko Suzuki-Kamata1, Katsuya Kaneko2, Reina NAKAOKA1, Yuzuru Yamamoto2, Takeshi Hanyu3, Satoshi Shimizu1, Nobukazu Seama2, Tetsuo Matsuno1, Ryohei Kikuchi2, Hiroto Yamaguchi2 (1.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics)