JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Tatsuya Mizuta

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Tatsuya Mizuta1, Tomomi Okada1, Martha K Savage2, Ryota Takagi1, Keisuke Yoshida1, Hiroshi Yakiwara3, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Katao5, Yoshiko Yamanaka6, Masahiro Kosuga7, Kei Katsumata8, Mako Ohzono8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Tohoku University , 2.Victoria University of Wellington, 3.Kagoshima University, 4.kyushu University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya University, 7.Hirosaki University, 8.Hokkaido University)

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General