JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Shin Yoshikawa

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Masayuki Murase1, Fumiaki Kimata2, Yoshiko Yamanaka3, Takeshi Matsushima4, Hitoshi Yamashita Mori1, Daisuke Sato1, Takahiro Kunitomo3, Yuta Maeda3, Shinichiro Horikawa3, Takashi OKUDA3, Kenjoro Matsuhiro3, Kazushi Tanoue3, Kazunari Uchida4, Shin Yoshikawa5, Hiroyuki Inoue5, Takahiro Yanada6, Takahiro Kako1,6, Hiroyuki Ishimori6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, 3.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University. , 5.Aso Volcanological Laboratory , Kyoto University, 6.Japan meteorological agency)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Keigo Yamamoto1, Takeshi Matsushima2, Shin Yoshikawa3, Hiroyuki Inoue3, Tadaomi Sonoda1, Taishi Yamada1, Yichen Tang2, Koki Yoshinaga2, Takamitsu Ikegame4, Hiroshi Kishimoto4, Takahiro Ohkura3 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Japan Meteorological Agency)