JpGU-AGU Joint Meeting 2020

RAUL TAPIA

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Sze Ling Ho1, Sicheng Le1, Ren Yi Ooi1, RAUL TAPIA1, Da-Cheng Lin2, Min-Te Chen2, Yuan-Pin Chang3, Masanobu Yamamoto4, Liang-Jian Shiau2,5, Chuan-Chou Shen6, Pai-Sen Yu7 (1.Institute of Oceanography, National Taiwan University, Taipei, Taiwan., 2.Institute of Applied Geosciences, National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan, 3.Department of Oceanography, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 4.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 5.Exploration and Development Research Institute, CPC Corporation, Miaoli, Taiwan, 6.High-Precision Mass Spectrometry and Environment Change Laboratory (HISPEC), Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 7.Taiwan Ocean Research Institute, NARLabs, Kaohsiung, Taiwan)