JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Masatsugu Otsuki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

*Masatsugu Otsuki1, Shingo Ozaki2, Genya Ishigami3, Takao Maeda4, Masataku Sutoh1, Taizo Kobayashi5, Hideaki Miyamoto6, Koji Wada7, Chihiro Kurosawa1, Yuta Kawai1, Haruo Kasahara1, Tetsuya Sakashita1, Shinobu Doi1, Hideaki Uchikawa1, Terumitsu Mano1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Yokohama National University, 3.Keio University, 4.Chuo University, 5.Ritsumeikan University, 6.The University of Tokyo, 7.Chiba Institute of Technology)

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

*Peng Hong1, Ko Ishibashi1, Shunsuke Sato2, Kotaro Fujiwara3, Kanako Machii4, Hiroyuki Toyota2, Kazutaka Nishiyama2, Masatsugu Otsuki2, Osamu Okudaira1, Takeshi Takashima2 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Division of Mechanical and Space Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, 4.Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, Faculty of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications)