JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hongliang Zhang

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Hongliang Zhang(Fudan University), Jianlin Hu(NUIST Nanjing University of Information Science and Technology), Jia Xing(Tsinghua University), Siyu Chen(Lanzhou University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Hongliang Zhang(Fudan University), Jianlin Hu(NUIST Nanjing University of Information Science and Technology), Jia Xing(Tsinghua University), Siyu Chen(Lanzhou University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Hongliang Zhang(Fudan University), Jianlin Hu(NUIST Nanjing University of Information Science and Technology), Jia Xing(Tsinghua University), Siyu Chen(Lanzhou University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*aifang gao1,2,3,4,5,6, junyi wang1, jianfei luo1, aiguo li1, jingyi li4,5,6, Hongliang Zhang (1.School of Water Resources and Environment, Hebei GEO University, 2.Hebei Province Collaborative Innovation Center for Sustainable Utilization of Water Resources and Optimization of Industrial Structure , 3.Hebei Province Key Laboratory of Sustained Utilization and Development of Water Resources, 4.Jiangsu Key Laboratory of Atmospheric Environment Monitoring and Pollution Control, 5.Collaborative Innovation Center of Atmospheric Environment and Equipment Technology, 6.Nanjing University of Information Science & Technology)