JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Ryoichi Fujii

Convener, Chairperson

Wed. Jul 15, 2020 2:15 PM - 3:45 PM Ch.1

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Gaku Kimura(Tokyo University of Marine Science and Technology), Chairperson:Gaku Kimura(Tokyo University of Marine Science and Technology), Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

Wed. Jul 15, 2020 4:00 PM - 5:30 PM Ch.1

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Gaku Kimura(Tokyo University of Marine Science and Technology), Chairperson:Gaku Kimura(Tokyo University of Marine Science and Technology), Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Gaku Kimura(Tokyo University of Marine Science and Technology)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment