JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Xiangfang Zeng

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Matthew Becker(California State University Long Beach), Xiangfang Zeng(Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences), Ziqiu Xue(Research Institute of Innovative Tech for the Earth), Herbert F Wang(University of Wisconsin Madison)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Matthew Becker(California State University Long Beach), Xiangfang Zeng(Institute of Geodesy and Geophysics, Chinese Academy of Sciences), Ziqiu Xue(Research Institute of Innovative Tech for the Earth), Herbert F Wang(University of Wisconsin Madison)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

*Xiangfang Zeng1, Baoshan Wang2, Jun Yang3, Yuansheng Zhang4, Zhenghong Song2,1, Xiaobin Li4, Rongbin Lin1, Manzhong Qin4, Congxin Wei4 (1.State Key Laboratory of Geodesy and Earth's Dynamics, Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences, 2.School of Earth and Space Sciences, University of Science and Technology of China, 3.Earthquake Agency of Yunnan Province, 4.Earthquake Agency of Gansu Province)