JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Xiushu Qie

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

convener:Mitsuteru Sato(Department of Cosmoscience, Hokkaido University), Yoav Yair(Interdisciplinary Center Herzliya), Xiushu Qie(Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences), Yukihiro Takahashi(Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Jingyu Lu1,2, Xiushu Qie1,2, Rubin Jiang1, Dongxia Liu1, Dongfang Wang1, Shanfeng Yuan1, Zhixiong Chen1,2, Jinliang Li3, Xian Xiao4,5, Xiaoyuan Yi6 (1.Key Laboratory of Middle Atmosphere and Global Environment Observation (LAGEO), Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Science, Beijing, China., 2.College of Earth and Planetary Science, University of Chinese Academy of Science, Beijing, China., 3.Key Laboratory of Semi-Arid Climate Change, Ministry of Education, College of Atmospheric Sciences, Lanzhou University, Lanzhou, China., 4.Institute of Urban Meteorology, China Meteorological Administration, Beijing, China., 5.Beijing Urban Meteorological Engineering Research Center, Beijing, China., 6.Tianjin Meteorological Observatory, Tianjin, China.)