JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hideyuki Tamaki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | B (Biogeosciences )
  • | B-BC Biogeochemistry

*Masaru Konishi Nobu1, Hiroyuki Imachi2, Nozomi Nakahara2,1,3, Yuki Morono2, Miyuki Ogawara2, Yoshihiro Takaki2, Katsuyuki Uematsu4, Tetsuro Ikuta2, Motoo Ito2, Yohei Matsui2, Masayuki Miyazaki2, Kazuyoshi Murata5, Yumi Saito2, Sanae Sakai2, Chihong Song5, Eiji Tasumi2, Yuko Yamanaka2, Takashi Yamaguchi3, Yoichi Kamagata1, Hideyuki Tamaki1, Ken Takai2 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Nagaoka University of Technology, Nagaoka, 4.Marine Work Japan Ltd, 5.National Institute for Physiological Sciences)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | B (Biogeosciences )
  • | B-BC Biogeochemistry

*Konomi Suda1, Takahiro AZE2, Yosuke Miyairi1, Yusuke Yokoyama2, Yohei Matsui2,3, Hisahiro Ueda3, Takuya Saito3, Tomohiko Sato4, Yusuke Sawaki2, Ryosuke Nakai1, Hideyuki Tamaki1, Hiroshi A Takahashi1, Noritoshi Morikawa1 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.The University of Tokyo, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Tokyo Institute of Technology)