JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yasumasa Hirata

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Poster
  • | H (Human Geosciences )
  • | H-CG Complex & General

*Kiyoshi Fujimoto1, Kenji Ono2, Shin Watanabe3, Shingo Taniguchi3, Keita Furukawa4, Yasumasa Hirata5, Kodai Hasada6, Renpei Suwa7, Saimon Lihpai8 (1.Nanzan University, 2.Tohoku Research Center, FFPRI, 3.The University of Ryukyus, 4.Association for Shore Environment Creation, 5.FFPRI, 6.Hosei University, 7.JIRCAS, 8.Pohnpei State Government)

*Keita Furukawa1, Kiyoshi Fujimoto2, ONO Kenji3, Shin Watanabe4, Shingo Taniguchi4, Yasumasa Hirata3, Kodai Hasada5, Renpei Suwa7, Saimon Lihpai6 (1.Association for Shore Environemt Createion, 2.Nanzan University, 3.Forestry and Forest Productis Research Institute, 4.Universtiy of the Ryukyu, 5.Hosei University, 6.Pohnpei State Government, 7.Japan International Research Center for Agricultural Sciences)

*Kenji ONO1, Kiyoshi FUJIMOTO2, Rempei SUWA3, Rene ROLLON4, Ariel C. BLANCO4, Giannina MARIE G. ALBANO4, Green ANN A. CRUZ4, Yasmin H. PRIMAVERA-TIROL5, Ronald J. MALIO,5, Ryan M. BASINA5, Shingo TANIGUCHI7, Shin WATANABE7, Yasumasa HIRATA1, Saimon LIHPAI6,8, Kazuo NADAOKA6 (1.Forestry and Forest Products Research Insititute, 2.Nanzan University, 3.Japan International Research Center of Agricultural Science, 4.University of the Philippines, 5.Aklan State University, 6.Tokyo Institute of Technology, 7.University of the Rhyukyu, 8.Pohnpei State Government, FSM)

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao2, Yoshiaki HONDA3, Koji Kajiwara3, Yoshio Awaya4, Junichi Susaki5, Takahiro Endo6, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizuani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura9, Tadashi Imai9, Yoshito Sawada9, Masato Hayashi9, Daisuke Sakaizawa9, Rei Mitsuhashi9, Nguyen Trung9 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Chiba University, 4.Gifu University, 5.Kyoto University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology, 9.Japan Aerospace Exploration Agency)