JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Jun-ichi Takahashi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Kensei Kobayashi1, Tomohito Sato1, Takuya Yokoo1, Itsuki Sakon2, Kazumichi Nakagawa3, Hajime Yano4, Miki Nakayama5, Hajime Mita5, Hirofumi Hashimoto4, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi4,6, Satoshi Yoshida7, Isao Yoda8, Hitoshi Fukuda8, Yoshiyuki Oguri8, Kazuhiro Kanda9, Hiromi Shibata3, Jun-ichi Takahashi1, Yoko Kebukawa1 (1.Yokohama National Univ., 2.Univ. Tokyo, 3.Osaka Univ., 4.JAXA/ISAS, 5.Fukuoka Inst. Tech., 6.Tokyo Univ. Pharm. Life Sci., 7.QST, 8.Tokyo Inst. Tech., 9.Univ. Hyogo)