JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hirotaka Sawada

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Koji Wada1, Ko Ishibashi1, Hiroshi Kimura1, Masahiko Arakawa2, Hirotaka Sawada3, Kazunori Ogawa3,2, Kei Shirai2, Rie Honda4, Yuichi Iijima3, Toshihiko Kadono5, Naoya Sakatani3, Yuya Mimasu3, Tomoaki Toda3, Yuri Shimaki3, Satoru Nakazawa3, Hajime Hayakawa3, Takanao Saiki3, Yasuhiko Takagi6, Hiroshi Imamura3, Chisato Okamoto2, Masahiko Hayakawa3, Naru Hirata7, Hajime Yano3 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Kobe University, 3.JAXA, 4.Kochi University, 5.University of Occupational and Environmental Health, 6.Aichi Toho University, 7.The University of Aizu)

*Naoya Sakatani1, Satoshi Tanaka1, Tatsuaki Okada1, Toru Kouyama2, Akira Miura1, Naru Hirata3, Hiroki Senshu4, Takehiko Arai5, Yuri Shimaki1, Hirohide Demura3, Kentaro Suko3, Tomohiko Sekiguchi6, Jun Takita7, Tetsuya Fukuhara8, Makoto Taguchi8, Thomas G. Müller9, Axel Hagermann10, Jens Biele11, Matthias Grott11, Maximilian Hamm12,11, Marco Delbo13, Mizuki Ito1,19, Naoyuki Hirata14, Masahiko Arakawa14, Kazunori Ogawa15,14, Koji Wada4, Toshihiko Kadono16, Rie Honda17, Kei Shirai14, Takanao Saiki1, Hiroshi Imamura1, Yasuhiko Takagi18, Hajime Yano1, Masahiko Hayakawa1, Chisato Okamoto14, Hirotaka Sawada1, Satoru Nakazawa1, Yu-ichi Iijima1, Seiji Sugita19, Tomokatsu Morota19, Manabu Yamada4, Shingo Kameda8, Eri Tatsumi20, Yasuhiro Yokota1, Hidehiko Suzuki21, Chikatoshi Honda3, Kazuo Yoshioka19, Moe Matsuoka1, Yuichiro Cho19 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.University of Aizu, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Ashikaga University, 6.Hokkaido University of Education, 7.Hokkaido Kitami Hokuto High School, 8.Rikkyo University, 9.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 10.University of Stirling, 11.German Aerospace Center, 12.University of Potsdam, 13.Observatoire de la Côte d'Azur, CNRS, 14.Kobe University, 15.JAXA Space Exploration Center, Japan Aerospace Exploration Agency, 16.University of Occupational and Environmental Health, 17.Kochi University, 18.Aichi Toho University, 19.University of Tokyo, 20.Instituto de Astrofisica de Canarias, 21.Meiji University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naofumi Takaki1, ERI TATSUMI1,2, Tomokatsu Morota1, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada3, yokota yasuhiro3,4, Naoya Sakatani3, Masahiko Hayakawa3, Rie Honda4, Shingo Kameda5, Moe Matsuoka3, Manabu Yamada6, Chikatoshi Honda7, Toru Kouyama8, Hidehiko Suzuki9, Kazunori Ogawa3,10, Hideaki Miyamoto1, Naru Hirata7, Naoyuki Hirata10, Seiji Sugita1 (1.The University of Tokyo, 2.Instituto de Astrofísica de Canarias, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kochi University, 5.Rikkyo University, 6.Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology, 7.The University of Aizu, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Meiji University, 10.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Gaku Nishiyama1, Taichi Kawamura2, Noriyuki Namiki3, Benjamin Fernando4, Kuangdai Leng4, Takanao Saiki5, Hiroshi Imamura5, Yasuhiko Takagi6, Kei Shirai5, Masahiko Hayakawa5, Chisato Okamoto7, Hirotaka Sawada5, Yuichi Tsuda5, Kazunori Ogawa5, Masahiko Arakawa7 (1.University of Tokyo, 2.Institut de Physique du Globe de Paris, 3. RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 4.University of Oxford, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Aichi Toho University, 7.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tomokatsu Morota1, Seiji Sugita1, Yuichiro Cho1, Masanori Kanamaru2, ERI TATSUMI3, Naoya Sakatani4, Rie Honda5, Naoyuki Hirata6, Hiroshi Kikuchi4, Manabu Yamada7, yokota yasuhiro4, Shingo Kameda8, Moe Matsuoka4, Hirotaka Sawada4, Chikatoshi Honda9, Toru Kouyama10, Kazunori Ogawa4, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka1, Masahiko Hayakawa4, Naru Hirata9, Masatoshi Hirabayashi12, Hideaki Miyamoto1, Tatsuhiro Michikami13, Takahiro Hiroi14, Carolyn M. Ernst15, Olivier S. Barnouin15, Sei-ichiro WATANABE16 (1.The University of Tokyo, 2.Osaka University, 3.Universidad de La Laguna, 4.JAXA, 5.Kochi University, 6.Kobe University, 7.Chiba Institute of Technology, 8.Rikkyo University, 9.The University of Aizu, 10.AIST, 11.Meiji University, 12.Auburn University, 13.Kindai University, 14.Brown University, 15.APL/JHU, 16.Nagoya University)

*Koki Yumoto1, Yuichiro Cho1, Tomokatsu Morota1, Eri Tatsumi1,10, Yokota Yasuhiro2,3, Naoya Sakatani2, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada2, Rie Honda3, Shingo Kameda4, Manabu Yamada5, Chikatoshi Honda6, Toru Kouyama7, Moe Matsuoka2, Hidehiko Suzuki8, Kazunori Ogawa9,11, Masahiko Hayakawa2, Hideaki Miyamoto1, Chiho Sugimoto1, Seiji Sugita1 (1.Univ. of Tokyo, 2.JAXA, 3.Kochi Univ., 4.Rikkyo Univ., 5.PERC, Chiba Institute of Technology, 6.Univ. of Aizu, 7.AIST, 8.Meiji Univ., 9.JSEC, JAXA, 10.Instituto de Astrofisica de Canarias, 11.Kobe Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masahiko Arakawa1, Takanao Saiki2, Toshihiko Kadono3, Yasuhiko Takagi4, Koji Wada5, Yu-ichi Iijima2, Hiroshi Imamura2, Chisato Okamoto1, Yuri Shimaki2, Kei Shiai1, Satoru Nakazawa2, Masahiko Hayakawa2, Naru Hirata6, Hajime Yano2, Hirotaka Sawada2, Kazunori Ogawa2, Rie Honda7, Ko Ishibashi5, Naoya Sakatani2, Tomoaki Toda2, Hajime Hayakawa2, Seiji Sugita8, Tomokatsu Morota8, Shingo Kameda9, ERI TATSUMI13, Chikatoshi Honda6, yokota yasuhiro2, Toru Kouyama10, Manabu Yamada5, Hidehiko Suzuki11, Kazuo Yoshioka8, Yuichiro Cho8, Moe Matsuoka2, Patrick Michel12 (1.Kobe University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Occupational and Environmental Health, 4.Aichi Toho University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.Kochi University, 8.The University of Tokyo, 9.Rikkyo University, 10.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 11.Meiji University, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Instituto de Astrofisica de Canarias)

*Sei-ichiro WATANABE1,2, Hiroki Akahane1, Tomokatsu Morota3,1, Tatsuhiro Michikami4, Naru Hirata5, Naoyuki Hirata6, Yuri Shimaki2, Rina Noguchi2, Rie Honda7, Shingo Kameda8, Manabu Yamada9, Naoya Sakatani2, Kazunori Ogawa2, ERI TATSUMI10, Toru Kouyama11, yokota yasuhiro2,7, Yuichiro Cho3, Hidehiko Suzuki12, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Chikatoshi Honda5, Kazuo Yoshioka3, Hirotaka Sawada2, Seiji Sugita3, Masahiko Arakawa6, Hayabusa2 Science Team13 (1.Nagoya University, 2.JAXA, 3.University of Tokyo, 4.Kindai University, 5.University of Aizu, 6.Kobe University, 7.Kochi University, 8.Rikyo University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.University of La Laguna, 11.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 12.Meiji University, 13.Hayabusa2 Project)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yasuhiro Yokota1,2, Rie Honda2, Eri Tatsumi3,4,5, Deborah Domingue6, Stefanus E. Schröder7, Moe Matsuoka1, Seiji Sugita5, Tomokatsu Morota5,8, Shingo Kameda9, Toru Kouyama10, Hidehiko Suzuki11, Manabu Yamada12, Naoya Sakatani1, Chikatoshi Honda13, Masahiko Hayakawa1, Kazuo Yoshioka5, Yuichiro Cho5, Hirotaka Sawada1, Kazunori Ogawa1,14 (1.ISAS/JAXA, 2.Kochi Univ., Japan, 3.Instituto de Astrofisica de Canarias, Spain, 4.Univ. of La Laguna, Spain, 5.Univ. of Tokyo, Japan, 6.Planetary Science Institute, USA, 7.DLR, Germany, 8.Nagoya Univ., Japan, 9.Rikkyo Univ., Japan, 10.AIST, Japan, 11.Meiji Univ., Japan, 12.Chiba Inst. Tech, Japan, 13.Univ. of Aizu, Japan, 14.Kobe Univ., Japan)

*Yudai Takai1, Seiji Sugita1, Rie Honda2, Tomokatsu Morota1, Shingo Kameda3, ERI TATSUMI4, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada5, yokota yasuhiro5, Naoya Sakatani5, Masahiko Hayakawa5, Moe Matsuoka5, Manabu Yamada6, Toru Kouyama7, Hidehiko Suzuki8, Chikatoshi Honda9, Kazunori Ogawa5 (1.University of Tokyo, 2.Kochi University, 3.Rikkyo University, 4.University of La Laguna, 5.JAXA, 6.Chiba Institute of Technology, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Meiji University, 9.The University of Aizu)

*Sho Sasaki1, Shiho Kanda1, Hiroshi Kikuchi2, Tatsuhiro Michikami3, Tomokatsu Morota4, Chikatoshi Honda5, Hideaki Miyamoto6,7, Ryodo Hemmi7, Seiji Sugita4, Eri Tatsumi8, Masanori Kanamaru1, Naoya Sakatani2, Sei-ichiro Watanabe9, Noriyuki Namiki10, Terunori Irie9, Patrick Michel11, Masatoshi Hirabayashi12, Naru Hirata5, Tomoki Nakamura13, Takaaki Noguchi14, Takahiro Hiroi15, Koji Matsumoto10, Hirotomo Noda10, Shingo Kameda16, Toru Kouyama17, Hidehiko Suzuki18, Manabu Yamada19, Rie Honda20, Yuichiro Cho4, Kazuo Yoshioka4, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Hirotaka Sawada2, Yokota Yasuhiro20, Makoto Yoshikawa2 (1.Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University, 2.ISAS/JAXA, 3.Faculty of Engineering, Kindai University, 4.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 5.The University of Aizu, 6.School of Engineering, The University of Tokyo, 7.The University Museum, The University of Tokyo, 8.Instituto de Astrofisica de Canarias, 9.Division of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University, 10.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 11.Observatoire De La Cote D'Azur, 12.Auburn University, 13.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Tohoku University, 14.Department of Arts and Science, Kyushu University, 15.Brown University, 16.Department of Physics, Rikkyo University, 17.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 18.Department of Physics, Meiji University, 19.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 20.Department of Science and Technology, Kochi University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Kiyoshi Kuramoto1,2, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Jean-Pierre Bibring3, David J Lawrence4, Hidenori Genda5, Naru Hirata6, Takeshi Imamura7, Shingo Kameda8, Masanori Kobayashi9, Hiroki Kusano10, Koji Matsumoto11, Patrick Michel12, Hideaki Miyamoto7, Hiromu Nakagawa13, Tomoki Nakamura13, Kazunori Ogawa2, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sara Russell14, Sho Sasaki15, Hirotaka Sawada2, Hiroki Senshu9, Naoki Terada13, Stephan Ulamec16, Tomohiro Usui2, Koji Wada9, Shoichiro Yokota15 (1.Hokkaido University, 2.JAXA, 3.Université de Paris-Sud, 4.The Johns Hopkins University, 5.Tokyo Institute of Technology , 6.Aizu University, 7.The university of Tokyo, 8.Rikkyo University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Tohoku University, 14.Natural History Museum, 15.Osaka University, 16.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Shingo Kameda1, Jean-Pierre Bibring2, David Lawrence3, Hiroki Senshu4, Shoichiro Yokota5, Masanori Kobayashi4, Patrick Michel6, Stephan Ulamec7, Hirotaka Sawada8, Kiyoshi Kuramoto9, Kazunori Ogawa8, Koji Wada4, Tomohiro Usui8, Tomoki Nakamura10, Masaki Fujimoto8, Hidenori Genda11, Jörn Helbert7, Naru Hirata12, Takeshi Imamura13, Yasuhiro Kawakatsu8, Hiroki Kusano14, Koji Matsumoto15, Hideaki Miyamoto13, Hiromu Nakagawa10, Hisashi Otake8, Sara Russell16, Sho Sasaki5, Naoki Terada10, Sei-ichiro WATANABE17 (1.School of Science, Rikkyo University, 2.Université de Paris-Sud, 3.The Johns Hopkins University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Osaka University, 6.Observatoire de la Côte d'Azur, 7.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, 9.Hokkaido University, 10.Tohoku University, 11.Tokyo Institute of Technology, 12.Aizu University, 13.The University of Tokyo, 14.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 15.National Astronomical Observatory of Japan, 16.Natural History Museum, 17.Nagoya University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Kazunori Ogawa1, Koji Wada2, Tomohiro Usui1, Shingo Kameda3, Tomoki Nakamura4, Kiyoshi Kuramoto5, Jean-Pierre Bibring6, Masaki Fujimoto1, Hidenori Genda7, Jörn Helbert8, Naru Hirata9, Takeshi Imamura10, Yasuhiro Kawakatsu1, Masanori Kobayashi2, Hiroki Kusano11, David Lawrence12, Koji Matsumoto13, Patrick Michel14, Hideaki Miyamoto10, Hiromu Nakagawa4, Hisashi Otake1, Sara Russell15, Sho Sasaki16, Hirotaka Sawada1, Hiroki Senshu2, Naoki Terada4, Stephan Ulamec8, Sei-ichiro WATANABE17, Shoichiro Yokota16 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Rikkyo University, 4.Tohoku University, 5.Hokkaido University, 6.Université de Paris-Sud, 7.Tokyo Institute of Technology, 8.Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 9.Aizu University, 10.The University of Tokyo, 11.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 12.The Johns Hopkins University, 13.National Astronomical Observatory of Japan, 14.Observatoire de la Côte d'Azur, 15.Natural History Museum, 16.Osaka University, 17.Nagoya University)