JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Tatsuya Sawano

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Yuuki Wada1, Teruaki Enoto1, Takeshi Morimoto2, Yoshitaka Nakamura3, Mitsuteru Sato4, Tomoo Ushio5, Kazuhiro Nakazawa6, Takayuki Yuasa7, Daisuke Yonetoku8, Tatsuya Sawano8, Masashi Kamogawa9, Hideo Sakai10, Yoshihiro Furuta11, Kazuo Makishima1,12, Harufumi Tsuchiya11 (1.RIKEN, 2.Kindai University, 3.KCCT, 4.Hokkaido University, 5.Osaka University, 6.Nagoya University, 7.Private Company, 8.Kanazawa University, 9.University of Shizuoka, 10.University of Toyama, 11.Japan Atomic Energy Agency, 12.University of Tokyo)