JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yuan-Cheng Gung

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Cancelled

*Ting Chun Lin1, Yuan-Cheng Gung2, Ban-Yuan Kuo1, Shu-Huei Hung2, Eh Tan1, Kate Huihsuan Chen3, Shuichi Kodaira4, Yasushi Ishihara4, Mamoru Nakamura5, Ching-Ren Lin1, Chau-Chang Wang6,7 (1.Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2.National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 3.National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama, Japan, 5.University of the Ryukyus, Okinawa, Japan, 6.Taiwan Ocean Research Institute, National Applied Research Laboratories,Kaohsiung, Taiwan , 7.National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan)