JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Koichiro Suzuki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Hiroshi Ogasawara1, Taku Noda1, Musa Manzi2, Ray Durrheim2, Yasuo Yabe5, Tetsuro Hirono3, Yuhji Yamamoto4, Takkuya Matsuzaki4, Mitsuya Higashi1, Shunsuke Yoshida1, Yuki Yokoyama3, Koichiro Suzuki1, Dakalo Ligaraba2, Nandipha Masondo2, Zama Nkosi6, Siyanda Mngadi2, Bennie Liebenberg7, van Heerden Esterhuizen7 (1.Faculty of Science and Engineering, Ritsumeikan University, 2.Univ. Witwatersrand, 3.Osaka Univ., 4.Kochi Core Center, Kochi Univ., 5.Tohoku Univ., 6.CSIR, 7.Moab Khotsong mine)