Japan Geoscience Union Meeting 2023

Akira Tsuchiyama

Speaker, Author, Co-Author

Fri. May 26, 2023 10:45 AM - 12:15 PM Online Poster Zoom Room (1) (Online Poster)

  • [J] Online Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 12:15 PM

*Megumi Matsumoto1, Junya Matsuno2, Akira Tsuchiyama2,3, Tomoki Nakamura1, Yuma Enokido1, Masahiro Yasutake4, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Satomi Enju5, Shota Okumura6, Itaru Mitsukawa6, Sun Mingqi3, Akira Miyake6, Hisayoshi Yurimoto7, Takaaki Noguchi6, Ryuzi Okazaki8, Hikaru Yabuta9, Kanako Sakamoto10, Shogo Tachibana11, Sei-ichiro Watanabe12, Yuichi Tsuda10 (1.Tohoku University, 2.Ritsumeikan University, 3.GIG/CAS, 4.JASRI/SPring-8, 5.Ehime University, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Kyushu University, 9.Hiroshima University, 10.JAXA/ISAS, 11.University of Tokyo, 12.Nagoya University)

Thu. May 25, 2023 10:45 AM - 12:00 PM Exhibition Hall Special Setting (2) (Exhibition Hall 8, Makuhari Messe)

  • [J] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

Tue. May 23, 2023 1:45 PM - 3:15 PM 301A (International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [E] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

2:45 PM - 3:00 PM

*Hiroshi Ogasawara1, Akira Tsuchiyama1, Junya Matsuno1, Yasuo Yabe2, Takuya Matsuzaki3, Yuhji Yamamoto3, Kensuke Sakaguchi1, Seiya Oba1, Megumi Fujitani1, Yuki Fukao1, Akane Yamaguchi1, Koichiro Suzuki1, Kotaro Ogawa1, Kaoru Fujita1, DSeis Team (1.Ritsumeikan University, 2.Tohoku University, 3.Kochi University)