JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tsutomu Nagatsuma

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsuki Shinbori1, Takashi Kikuchi1, Tohru Araki2, Akihiro Ikeda4, Teiji Uozumi5, Hisashi Utada6, Commodore Romeo Isidre Ho7, Tsutomu Nagatsuma3, Akimasa Yoshikawa5 (1.Institute for Space-Earth Environment Research (ISEE), Nagoya University, 2.Kyoto University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.National Institute of Technology, Kagoshima College, 5.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Hydrography Dept. National Mapping and Resource Information Authority)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsuki Shinbori1, Takashi Kikuchi1, Tohru Araki2, Akihiro Ikeda4, Teiji Uozumi5, Hisashi Utada6, Commodore Romeo Isidre Ho7, Tsutomu Nagatsuma3, Akimasa Yoshikawa5 (1.Institute for Space-Earth Environment Research (ISEE), Nagoya University, 2.Kyoto University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.National Institute of Technology, Kagoshima College, 5.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University, 6.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 7.Hydrography Dept. National Mapping and Resource Information Authority)

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

11:30 AM - 11:45 AM

*Ayako Matsuoka1, Mariko Teramoto2, Reiko Nomura1, Masahito Nose3, Akiko Fujimoto4, Yoshimasa Tanaka5, Manabu Shinohara6, Yoshizumi Miyoshi2, Kazuo Shiokawa2, Tsutomu Nagatsuma7 (1.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Nagoya University, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University, 5.National Institute of Polar Research, 6.National Institute of Technology, Kagoshima College, 7.National Institute of Information and Communications Technology)

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuo Shiokawa1, Yoshizumi Miyoshi1, Shin-ichiro Oyama1, Nozomu Nishitani1, Kanako Seki2, Yuichi Otsuka1, Mitsunori Ozaki3, Ryuho Kataoka4, Tsutomu Nagatsuma5, Yoshimasa Tanaka4, Iku Shinohara6, Masahito Nose7, Takeshi Sakanoi8, Fuminori Tsuchiya8, Yuki Obana9, Shin Suzuki22, Atsuki Shinbori1, Tomoaki Hori2, Akira Kadokura4, Keisuke Hosokawa10, Yasunobu Ogawa4, Martin G Connors11, J. Michael Ruohoniemi12, Kevin Sterne12, Mark Engebretson13, Erik Steinmetz13, David Murr13, Esa Turunen14, Jyrki Manninen 14, Antti Kero14, Tero Raita14, Thomas Ulich14, Alexander Kozlovsky14, Arto Oksanen15, Marko Back15, Kirsti Kauristie16, Brenton Watkins17, William Bristow17, Christopher Fallen17, Marty Karjala17, Tyler Begley17, Marc Lessard18, Boris Shevtsov19, Igor Poddelsky19, Dimitry Baishev 20, Vladimir Kurkin21, Alexey Oinats21, Alexander Pashinin21 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.University of Tokyo, 3.Kanazawa University, 4.National Insitute of Polar Research, 5.National Institute of Information and Communications Technology, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Kyoto University, 8.Tohoku University, 9.Osaka Electro-Communication University, 10.The University of Electro-Communications, 11.Athabasca University, 12.Virginia Tech, 13.Augsburg College, 14.Sodankylä Geophysical Observatory , 15.Nyrola Observatory , 16.Finnish Meteorological Institute, 17.Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks , 18.University of New Hampshire, 19.Institute of Cosmophysical Research and Radiowave Propagation (IKIR), Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 20.Yu.G.Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy (IKFIA), Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 21.Institute of Solar-Terrestrial Physics (ISTP), Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 22.Aichi University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General