JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yasuo Ogawa

Convener, Chairperson

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 202 (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Chairperson:Hiroshi Asanuma(AIST)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 202 (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

convener:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University), Hiroshi Asanuma(AIST), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Hiroshi Asanuma(AIST), Chairperson:Noriyoshi Tsuchiya(Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Hitoshi Mikada(Kyoto University)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Yasuo Ogawa(Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Chairperson:Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

9:15 AM - 9:30 AM

*Wiebke Heise1, Yasuo Ogawa2, T Grant Caldwell1, Edward A Bertrand1, Hiroshi Ichihara3, Ryokei Yoshimura4, Stewart L Bennie1, Zenshiro Saito2, Kaori Seki2, Yasuo Matsunaga2, Atsushi Suzuki2, Takahiro Kishita2, Yusuke Kinoshita2 (1.GNS Science, PO Box 30368, Lower Hutt, New Zealand, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 3.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center (KOBEC), Kobe University, Kobe, Japan, 4.Disaster Prevention Research Istitute, Kyoto University, Kyoto, Japan)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 202 (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

2:30 PM - 2:45 PM

Yasuo Matsunaga1, *Wataru Kanda1, Shinichi Takakura2, Takao Koyama3, Zenshiro Saito1, Yasuo Ogawa1, Kaori Seki1, Atsushi Suzuki1,4, Yusuke Kinoshita1, Takahiro Kishita1 (1.School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Now at: ITOCHU Techno-Solutions Co.)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General