JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Reiji Kobayashi

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Chihiro Kinoshita1, Demian M Saffer2, Achim Kopf3, Alexander Rösner 3, Laura Wallace4, Eiichiro Araki5, Toshinori Kimura5, Yuya Machida5, Reiji Kobayashi6, Earl Davis7, Sean Toczko5, Stephanie Carr8 (1.Graduate School of science,Kyoto University, Japan, 2.Department of Geology, Pennsylvania State University, USA, 3.MARUM, University of Bremen, Germany, 4.GNS Science, NZ, 5.JAMSTEC, Yokohama, Japan, 6.Kagoshima University, Kagoshima, Japan, 7.Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada, Canada, 8.Colorado School of Mines, USA)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Chihiro Kinoshita1, Demian M Saffer2, Achim Kopf3, Alexander Rösner 3, Laura Wallace4, Eiichiro Araki5, Toshinori Kimura5, Yuya Machida5, Reiji Kobayashi6, Earl Davis7, Sean Toczko5, Stephanie Carr8 (1.Graduate School of science,Kyoto University, Japan, 2.Department of Geology, Pennsylvania State University, USA, 3.MARUM, University of Bremen, Germany, 4.GNS Science, NZ, 5.JAMSTEC, Yokohama, Japan, 6.Kagoshima University, Kagoshima, Japan, 7.Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada, Canada, 8.Colorado School of Mines, USA)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:00 AM - 10:15 AM

*Tomoki Tsutsui1, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, Takeshi Tameguri2, Hiromitsu Oshima3, Hiroshi Aoyama3, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Takao Ohminato6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroshi Yakiwara9, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Satoshi Hirahara4, Hiroshi Tsuji6, Atsushi Watanabe6, Shinichiro Horikawa7, Tadaomi Sonoda2, Shin Yoshikawa2, Yusuke Takenaka2, Shuichiro Hirano9, Hiroaki Yanagisawa10, Akira Sugai10, Kazuhiko Ide10, Hiroaki Nagayama10, Daisuke Mitsunaga10, Norio Kokubo10, Yuzo Shigenobu10, Shigeru Watanabe10, Yasunori Hatakeyama10 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University, 10.Japan Meteorological Agency)