JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Shuichi Kodaira

Convener, Chairperson

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

convener:Kyuichi Kanagawa(Graduate School of Science, Chiba University), Kazushige Obara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Demian M Saffer(Pennsylvania State University), Laura Wallace(University of Texas Institute for Geophysics), Chairperson:Shuichi Kodaira(R&D Center for Earthquake and Tsunami Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Chairperson:Ryota Hino(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

Wed. May 24, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Toshiya Fujiwara1, Christian dos Santos Ferreira2, Katharina Bachmann2, Michael Strasser3, Gerold Wefer2, Tianhaozhe Sun4, Toshiya Kanamatsu1, Shuichi Kodaira1 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.MARUM, Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 3.Institute of Geology, University of Innsbruck, 4.School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Toshiya Fujiwara1, Christian dos Santos Ferreira2, Katharina Bachmann2, Michael Strasser3, Gerold Wefer2, Tianhaozhe Sun4, Toshiya Kanamatsu1, Shuichi Kodaira1 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.MARUM, Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen, 3.Institute of Geology, University of Innsbruck, 4.School of Earth and Ocean Sciences, University of Victoria)

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 25, 2017 3:30 PM - 4:45 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GL Geology

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

1:45 PM - 2:00 PM

*Hiroshi Ichihara1,2, Jumpo Hashimoto1, Yamato Takahashi1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Tetsuo Matsuno1, Nobukazu Seama1, Yojiro Yamamoto2, Hikaru Iwamaru1, Kazuo Nakahigashi1,3, Nobukazu Wakabayashi1, Shuichi Kodaira2, Yoshiyuki Tatsumi1 (1.Kobe University, 2.Japan Agency for Marine-earth Science and Technology (JAMSTEC), 3.Tokyo University of Marine Science and Technology)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:30 AM - 9:45 AM

*Koichiro Obana1, Gou Fujie1, Tsutomu Takahashi1, Takashi Tonegawa1, Yojiro Yamamoto1, Shuichi Kodaira1, Masanao Shinohara2 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

9:45 AM - 10:00 AM

*Tomoaki Morishita1, Makoto Yamano2, Gou Fujie3, Shigeaki Ono3, Jun-Ichi Kimura3, Koichiro Obana3, Yasuyuki Nakamura3, Asuka Yamaguchi4, Takanori Kagoshima4, Saneatsu Saito3, Shuichi Kodaira3, Jason Phipps Morgan5 (1.Kanazawa University, 2.ERI, Univ. Tokyo, 3.JAMSTEC, 4.AORI, Univ. Tokyo, 5.Univ. London)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM IC (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations