JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hiroshi Yakiwara

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Satoshi Katakami1, Yusuke Yamashita2, Hiroshi Yakiwara3, Hiroshi Shimizu4, Yoshihiro Ito5, Kazuaki Ohta5 (1.Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyoto university, 2.Miyazaki Observatory for Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Faculty of Science, Kagoshima University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Satoshi Katakami1, Yusuke Yamashita2, Hiroshi Yakiwara3, Hiroshi Shimizu4, Yoshihiro Ito5, Kazuaki Ohta5 (1.Division of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyoto university, 2.Miyazaki Observatory for Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Faculty of Science, Kagoshima University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Kentaro Kondo1, *Hiroshi Shimizu1, Yusuke Yamashita2, Hiroshi Yakiwara3, Kodo Umakoshi4, Takeshi Matsushima1, Shuichirou Hirano3, Kazunari Uchida1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Nansei-Touko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 4.Faculty of Environmental Science, Nagasaki University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Kentaro Kondo1, *Hiroshi Shimizu1, Yusuke Yamashita2, Hiroshi Yakiwara3, Kodo Umakoshi4, Takeshi Matsushima1, Shuichirou Hirano3, Kazunari Uchida1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Nansei-Touko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 4.Faculty of Environmental Science, Nagasaki University)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

9:45 AM - 10:00 AM

*Koshun Yamaoka1, Masashi Watanabe1, Toshiki Watanabe1, Yuta Maeda1, Takahiro Kunitomo1, Hiroki Miyamachi2, Hiroshi Yakiwara2, Takeshi Tameguri3, Ryoya Ikuta4, Masato Iguchi3 (1.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University, 4.Fuculty of Science, Shizuoka University)

10:00 AM - 10:15 AM

*Tomoki Tsutsui1, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, Takeshi Tameguri2, Hiromitsu Oshima3, Hiroshi Aoyama3, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Takao Ohminato6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroshi Yakiwara9, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Satoshi Hirahara4, Hiroshi Tsuji6, Atsushi Watanabe6, Shinichiro Horikawa7, Tadaomi Sonoda2, Shin Yoshikawa2, Yusuke Takenaka2, Shuichiro Hirano9, Hiroaki Yanagisawa10, Akira Sugai10, Kazuhiko Ide10, Hiroaki Nagayama10, Daisuke Mitsunaga10, Norio Kokubo10, Yuzo Shigenobu10, Shigeru Watanabe10, Yasunori Hatakeyama10 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University, 10.Japan Meteorological Agency)