JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Masanao Shinohara

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 24, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | H (Human Geosciences)
 • | H-DS Disaster geosciences

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

9:45 AM - 10:00 AM

*Iwasaki Yuriko1, Kimihiro Mochizuki1, Motoko Ishise1, Erin K. Todd2, Susan Y. Schwartz2, Stuart Henrys3, Martha Savage4, Anne F. Sheehan5, Yoshihiro Ito6, Laura M. Wallace3,7, Spahr C. Webb8, Tomoaki Yamada1, Masanao Shinohara1 (1.Earthquake Research Institute, Univ. of Tokyo, 2.Univ. of California Santa Cruz, 3.GNS Science, 4.Victoria Univ. of Wellington, 5.Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, Univ. of Colorado–Boulder, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto Univ., 7.Univ. of Texas Institute for Geophysics, 8.Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia Univ.)

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Minoru Takeo1, Takao Ohminato1, Mie Ichihara1, Fukashi Maeno1, Takayuki Kaneko1, Masanao Shinohara1, Kiyoshi Baba1, Kiwamu Nishida1, ATSUSHI YASUDA1, Atsushi Watanabe1, Hiroko Sugioka8, Yozo Hamano2, Noriko Tada2, Shun Nakano3, Mitsuhiro Yoshimoto4, Kazuto Kawakami5, Tomoki Chida6, Akimichi Takagi7, Yutaka Nagaoka7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 5.Forestry and Forest Products Research Institute, 6.Ministry of the Environment, Kanto Regional Environment Office, 7.Meteorological Research Institute, 8.Kobe University)

11:15 AM - 11:30 AM

*Masanao Shinohara1, Mie Ichihara1, Shin'ichi Sakai1, Tomoaki Yamada1, Minoru Takeo1, Hiroko Sugioka2, Yutaka Nagaoka3, Akimichi Takagi3, Taisei Morishita4, tomozo Ono4, Azusa Nishizawa4 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Faculty of Science, Kobe University, 3.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 4.Hydrographic and Oceanographic Department, Japan Coast Guard)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

1:45 PM - 2:10 PM

*Masashi Mochizuki1, Kenji Uehira1, Toshihiko Kanazawa1, Takashi Shimbo1, Katsuhiko Shiomi1, Takashi Kunugi1, Shin Aoi1, Takumi Matsumoto1, Shoji Sekiguchi1, Narumi Takahashi1, Takeshi Nakamura1, Naotaka Yamamoto1, Masanao Shinohara2, Tomoaki Yamada2 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

9:30 AM - 9:45 AM

*Koichiro Obana1, Gou Fujie1, Tsutomu Takahashi1, Takashi Tonegawa1, Yojiro Yamamoto1, Shuichi Kodaira1, Masanao Shinohara2 (1.Research and Development Center for Earthquake and Tsunami, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General