JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takeshi Imamura

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,8, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1, Makoto Taguchi2, Takehiko Arai3, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga3, Takehiko Wada1, Takeshi Imamura8, Jun Takita1,8, Naoya Sakatani9, Yamato Horikawa1,10, Ken Endo5, Jorn Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Rikkyo University, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.The University of Tokyo, 9.Meiji University, 10.SOKENDAI, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.The Open University)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,8, Tetsuya Fukuhara2, Satoshi Tanaka1, Makoto Taguchi2, Takehiko Arai3, Hiroki Senshu4, Yoshiko Ogawa5, Hirohide Demura5, Kohei Kitazato5, Ryosuke Nakamura6, Toru Kouyama6, Tomohiko Sekiguchi7, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga3, Takehiko Wada1, Takeshi Imamura8, Jun Takita1,8, Naoya Sakatani9, Yamato Horikawa1,10, Ken Endo5, Jorn Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Rikkyo University, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Chiba Institute of Technology, 5.University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Hokkaido University of Education, 8.The University of Tokyo, 9.Meiji University, 10.SOKENDAI, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.The Open University)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:45 PM - 5:00 PM

*Hiromu Nakagawa1, Shohei Aoki2, Takeshi Imamura3, Kazunori Ogohara4, Takao M. Sato5, Hideo Sagawa6, Takeshi Sakanoi7, Yasumasa Kasaba1, Makoto Taguchi8, Takahiro Iwata5, Tomoki Nakamura9, Jean-Pierre Bibring10, Vincent Hamm10, Cedric Pilorget10 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, 3.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, 4.School of Engineering, University of Shiga Prefecture, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 7.Planetary Plasama and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 8.Rikkyo University, 9.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Faculty of Science, Tohoku University, 10.Institut d'Astrophysique Spatiale, Universite Paris Sud)

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:25 AM - 9:40 AM

*Takeshi Horinouchi1, Shin-ya Murakami2, Takehiko Satoh2, Shigeto Watanabe3, Toru Kouyama4, Kazunori Ogohara5, Takeshi Imamura6, Masahiro Takagi7, Hiroki Kashimura8, Javier Peralta2, Sanjay S Limaye10, Takao M. Sato2, Masato Nakamura2, Manabu Yamada9 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.JAXA/ISAS, 3.Hokkaido Information University, 4.AIST, 5.University of Shiga Prefecture, 6.University of Tokyo, 7.Kyoto Sangyo University, 8.Kobe University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.University of Wisconsin, 11.Southwest Research Institute)

9:40 AM - 9:55 AM

Ryan M. McCabe1, *Kunio M. Sayanagi1, John J. Blalock1, Jacob L. Gunnarson2, Kevin McGouldrick3, Candace L. Gray4, Javier Peralta5, Yeon-Joo Lee5, Takeshi Imamura6 (1.Hampton University, 2.College of William and Mary, 3.University of Coloardo, Boulder, 4.New Mexico State University / Apache Point Observatory, 5.Institute of Space and Astronautical Sciences / JAXA, 6.University of Tokyo)

9:55 AM - 10:15 AM

*Javier Peralta1, Takehiko Satoh1, Takeshi Horinouchi2, Kazunori Ogohara3, Toru Kouyama4, Shin-ya Murakami1, Takeshi Imamura5, Kevin McGouldrick6, Takao Sato1, Sanjay S Limaye7, Enrique García-Melendo8,9, Agustín Sánchez-Lavega8, Ricardo Hueso8 (1.Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), JAPAN, 2.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo, JAPAN, 3.School of Engineering, University of Shiga Prefecture, Shiga, JAPAN, 4.Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, JAPAN, 5.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, JAPAN, 6.University of Colorado, Boulder, CO, USA, 7.OSSE, University of Wisconsin-Madison, WI, USA, 8.Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao, SPAIN, 9.Fundació Observatori Esteve Duran, Barcelona, SPAIN)

10:15 AM - 10:30 AM

*Sanjay S Limaye1, Takehiko Satoh2, Takeshi Horinouchi3, Javier Peralta2, Takeshi Imamura4 (1.Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin Madison, Wisconsin, USA, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Sagamihara, Kanagawa Prefecture, 252-5210, Japan, 3.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, N10W5, Sapporo, Hokkaido 060-0810, Japan, 4.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8561, Japan)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:05 AM

*Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi10, Mao Takamura1, Takeru Yamada1, Naomoto Iwagami5, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno6, Mitsuteru Sato7, George Hashimoto8, Seiko Takagi9, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Senshu University, 6.Kobe University, 7.Hokkaido University, 8.Okayama University, 9.Tokai University, 10.Toho University)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Javier Peralta1, Ricardo Hueso2, Agustín Sánchez-Lavega2, Yeon Joo Lee1, Antonio García-Muñoz3, Toru Kouyama4, Hideo Sagawa5, Takao Sato1, Giuseppe Piccioni6, Takeshi Imamura7, Takehiko Satoh1 (1.Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), JAPAN, 2.Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao, SPAIN, 3.Zentrum für Astronomie und Astrophysik, Technische Universität Berlin, GERMANY, 4.Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, JAPAN, 5.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, JAPAN, 6.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS), ITALY, 7.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, JAPAN)

*Takakmura Mao1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Takeru Yamada1, Masato Nakamura4, Naomoto Iwagami, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO9, Mitsuteru Sato7, George HASHIMOTO6, Seiko Takagi8 (1.Rikkyo University, 2.Information Technology Research Institute , National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Toho University, 6.Department of Earth Sciences, Okayama University, 7.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 8.Tokai University, Research and Information Center, 9.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

*Toru Kouyama1, Takeshi Imamura2, Makoto Taguchi3, Tetsuya Fukuhara3, Takao M. Sato4, George HASHIMOTO5, Masahiko Futaguchi6, Naomoto Iwagami7, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO8, Mitsuteru Sato9, Seiko Takagi10, Takehiko Satoh4, Masato Nakamura4 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Okayama University, 6.Toho University, 7.Senshu University, 8.Kobe University, 9.Tohoku University, 10.Tokai University)

*Takao M. Sato1, Hideo Sagawa2, Toru Kouyama3, Makoto Taguchi4, Yeon Joo Lee1, Javier Peralta1, Masahiro Takagi2, George HASHIMOTO5, Takehiko Satoh1, Yasumasa Kasaba6, Shohei Aoki7, Tetsuya Fukuhara4, Atsushi Yamazaki1, Takeshi Imamura8, Masato Nakamura1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Kyoto Sangyo University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Rikkyo University, 5.Okayama University, 6.Tohoku University, 7.Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, 8.The University of Tokyo)

*Yeon Joo Lee1, Hideo Sagawa2, Takao M Sato1, Toru Kouyama3, Javier Peralta1, Eliot Young4, Emmanuel Marcq5, Shigeto Watanabe6, Masataka Imai7, Takeshi Imamura8, Takehiko Satoh1, Masato Nakamura1 (1.ISAS/JAXA, Japan, 2.Kyoto Sangyo Univ., Japan, 3.AIST, Japan, 4.SwRI, U.S.A., 5.LATMOS, France, 6.Hokkaido information Univ., Japan, 7.Hokkaido Univ., Japan, 8.Tokyo Univ., Japan)

*Kosuke Takami1, Hiromu Nakagawa1, Hideo Sagawa2, Pia Krause3, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1, Isao Murata1, Shigeto Watanabe5, Makoto Taguchi6, Takeshi Imamura7, Takehiko Satoh8, Takeshi Kuroda9, Naoki Terada1 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.I. Physical Institute, University of Cologne,, 4.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Istituto Nazionale di AstroFisica, 5.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, 6.Department of Physics, Rikkyo University, 7. Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 9.National Institute of Information and Communications Technology)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Javier Peralta1, Ricardo Hueso2, Agustín Sánchez-Lavega2, Yeon Joo Lee1, Antonio García-Muñoz3, Toru Kouyama4, Hideo Sagawa5, Takao Sato1, Giuseppe Piccioni6, Takeshi Imamura7, Takehiko Satoh1 (1.Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), JAPAN, 2.Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao, SPAIN, 3.Zentrum für Astronomie und Astrophysik, Technische Universität Berlin, GERMANY, 4.Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, JAPAN, 5.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, JAPAN, 6.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (INAF-IAPS), ITALY, 7.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, JAPAN)

*Takakmura Mao1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Takeru Yamada1, Masato Nakamura4, Naomoto Iwagami, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO9, Mitsuteru Sato7, George HASHIMOTO6, Seiko Takagi8 (1.Rikkyo University, 2.Information Technology Research Institute , National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Toho University, 6.Department of Earth Sciences, Okayama University, 7.Department of Cosmoscience, Hokkaido University, 8.Tokai University, Research and Information Center, 9.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

*Toru Kouyama1, Takeshi Imamura2, Makoto Taguchi3, Tetsuya Fukuhara3, Takao M. Sato4, George HASHIMOTO5, Masahiko Futaguchi6, Naomoto Iwagami7, Makoto Suzuki4, Munetaka UENO8, Mitsuteru Sato9, Seiko Takagi10, Takehiko Satoh4, Masato Nakamura4 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Okayama University, 6.Toho University, 7.Senshu University, 8.Kobe University, 9.Tohoku University, 10.Tokai University)

*Takao M. Sato1, Hideo Sagawa2, Toru Kouyama3, Makoto Taguchi4, Yeon Joo Lee1, Javier Peralta1, Masahiro Takagi2, George HASHIMOTO5, Takehiko Satoh1, Yasumasa Kasaba6, Shohei Aoki7, Tetsuya Fukuhara4, Atsushi Yamazaki1, Takeshi Imamura8, Masato Nakamura1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Kyoto Sangyo University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Rikkyo University, 5.Okayama University, 6.Tohoku University, 7.Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, 8.The University of Tokyo)

*Yeon Joo Lee1, Hideo Sagawa2, Takao M Sato1, Toru Kouyama3, Javier Peralta1, Eliot Young4, Emmanuel Marcq5, Shigeto Watanabe6, Masataka Imai7, Takeshi Imamura8, Takehiko Satoh1, Masato Nakamura1 (1.ISAS/JAXA, Japan, 2.Kyoto Sangyo Univ., Japan, 3.AIST, Japan, 4.SwRI, U.S.A., 5.LATMOS, France, 6.Hokkaido information Univ., Japan, 7.Hokkaido Univ., Japan, 8.Tokyo Univ., Japan)

*Kosuke Takami1, Hiromu Nakagawa1, Hideo Sagawa2, Pia Krause3, Shohei Aoki4, Yasumasa Kasaba1, Isao Murata1, Shigeto Watanabe5, Makoto Taguchi6, Takeshi Imamura7, Takehiko Satoh8, Takeshi Kuroda9, Naoki Terada1 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.I. Physical Institute, University of Cologne,, 4.Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, Istituto Nazionale di AstroFisica, 5.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, 6.Department of Physics, Rikkyo University, 7. Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 9.National Institute of Information and Communications Technology)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)

Sun. May 21, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

9:54 AM - 10:12 AM

*Hiroyuki Maezawa1, Ryosuke Aoki1, Daiki Haraguchi1, Makoto Taguchi2, Tetsuya Fukuhara2, Hideo Sagawa3, Kazuya Saigo5, Takao M. Sato6, Yeon Joo Lee6, Takeshi Imamura4 (1.Department of Physical Science Osaka Prefecture University, 2.Rikkyo University, 3.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 4.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 5.National Astronomical Observatory, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hiroyuki Maezawa1, Matsumoto Satoshi1, Yuji Nishida1, Ryosuke Aoki1, Takeshi Manabe1, YASUKO KASAI2, Richard Larsson2, Takeshi Kuroda2, Satoshi Ochiai2, Akifumi Wachi3, Ryohei Takahashi3, Ryo Sakagami3, Shin-ichi Nakasuka3, Toshiyuki Nishibori4, Hideo Sagawa5, Hiromu Nakagawa6, Yasumasa Kasaba6, Takeshi Imamura7 (1.Osaka Prefecture University, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.School of Engineering, the University of Tokyo, 4.The Japan Aerospace Exploration Agency , 5.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 6.Graduate School of Sciences, Tohoku University , 7.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Hiroyuki Maezawa1, Matsumoto Satoshi1, Yuji Nishida1, Ryosuke Aoki1, Takeshi Manabe1, YASUKO KASAI2, Richard Larsson2, Takeshi Kuroda2, Satoshi Ochiai2, Akifumi Wachi3, Ryohei Takahashi3, Ryo Sakagami3, Shin-ichi Nakasuka3, Toshiyuki Nishibori4, Hideo Sagawa5, Hiromu Nakagawa6, Yasumasa Kasaba6, Takeshi Imamura7 (1.Osaka Prefecture University, 2.National Institute of Information and Communications Technology, 3.School of Engineering, the University of Tokyo, 4.The Japan Aerospace Exploration Agency , 5.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 6.Graduate School of Sciences, Tohoku University , 7.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations