JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yoshitaka Hashimoto

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A09 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

4:30 PM - 4:45 PM

*En-Chao Yeh1, Fang-Yih Wu1, Tsu-En Kao1, Ping-Chuan Chen1, Shih-Kuan Yang1, HungYu Wu2, Yoshitaka Hashimoto3, Tai-Tien Wang4, Weiren Lin5, Chia-Mei Liu6, Yi-Chia Lu7, Shih-Ting Lin7, Sheng-Rong Song7, Chien-Ying Wang8, Saneatsu Saito2, KYAW MOE2, Yasuhiro Yamada2 (1.Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, 2.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, JAMSTEC, Yokohama, Japan, 3.Department of Applied Science, Faculty of Science, Kochi University, Kochi, Japan, 4.Institute of Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan, 5.Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, 6.Department of Geology, Chinese Cultural University, Taipei, Taiwan, 7.Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 8.Department of Earth Sciences, National Central University, Zhongli, Taiwan)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

9:35 AM - 9:50 AM

*Gaku Kimura1, Asuka Yamaguchi2, Jun Kameda3, Yujin Kitamura4, Yoshitaka Hashimoto5, Mari Hamahashi6 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Hokkaido University, 4.Kagoshima University, 5.Kochi University, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)