JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Ayako Matsuoka

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Sushil Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Chairperson:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

10:45 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 11:15 AM

*Yoshiya Kasahara1, Yasumasa Kasaba2, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani1, Keigo Ishisaka4, Atsushi Kumamoto2, Fuminori Tsuchiya2, Tomohiko Imachi1, Mitsunori Ozaki1, Shoya Matsuda5, Mamoru Ota1, Hiroki Okuda1, Mitsuru Hikishima6, Yuto Katoh2, Ayako Matsuoka6, Kazushi Asamura6, Takeshi Takashima6, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 (1.Kanazawa University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.Toyama Prefectural University, 5. Nagoya University, 6.ISAS/JAXA)

11:15 AM - 11:30 AM

*Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba1, Hirotsugu Kojima4, Satoshi Yagitani5, Keigo Ishisaka6, Tomohiko Imachi7, Mitsunori Ozaki5, Shoya Matsuda8, Satoshi Kurita8, Yuto Katoh1, Mitsuru Hikishima9, Yoshizumi Miyoshi8, Ayako Matsuoka9, Iku Shinohara9 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Information Media Center, Kanazawa University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, 6.Toyama Prefectural University, 7.Kanazawa University, 8.Nagoya University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

11:30 AM - 11:45 AM

*Ayako Matsuoka1, Mariko Teramoto2, Reiko Nomura1, Masahito Nose3, Akiko Fujimoto4, Yoshimasa Tanaka5, Manabu Shinohara6, Yoshizumi Miyoshi2, Kazuo Shiokawa2, Tsutomu Nagatsuma7 (1.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Nagoya University, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University, 5.National Institute of Polar Research, 6.National Institute of Technology, Kagoshima College, 7.National Institute of Information and Communications Technology)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hirotsugu Kojima1, Yuto Katoh2, Mitsuru Hikishima3, Takeshi Takashima3, Kazushi Asamura3, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Kasahara6, Takefumi Mitani3, Nana Higashio7, Ayako Matsuoka3, Iku Shinohara3 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate school of science, Tohoku university, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Graduate school of science, University of Tokyo, 7.Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hirotsugu Kojima1, Yuto Katoh2, Mitsuru Hikishima3, Takeshi Takashima3, Kazushi Asamura3, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Kasahara6, Takefumi Mitani3, Nana Higashio7, Ayako Matsuoka3, Iku Shinohara3 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate school of science, Tohoku university, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Graduate school of science, University of Tokyo, 7.Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Yoshizumi Miyoshi1, Ayako Matsuoka6, Iku Shinohara6 (1.Nagoya University, 2.Kanazawa University, 3.Kyoto University, 4.Tohoku University, 5.Toyama Prefectural University, 6.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Tsutomu Nagatsuma1, Atsushi Kumamoto2, Mitsunori Ozaki3, Kentarou Kitamura4, Yoshifumi Saito5, Takeshi Takashima5, Masahito Nose6, Junichi Kurihara7, Hirotsugu Kojima6, Keigo Ishisaka8, Ayako Matsuoka5, Reiko Nomura5, Tetsuro Ishida7, Yukihiro Takahashi7 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Kanazawa University, 4.National Institute of Technology, Tokuyama College, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kyoto University, 7.Hokkaido University, 8.Toyama Prefectural University)