JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tomoki Nakamura

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:45 PM - 5:00 PM

*Hiromu Nakagawa1, Shohei Aoki2, Takeshi Imamura3, Kazunori Ogohara4, Takao M. Sato5, Hideo Sagawa6, Takeshi Sakanoi7, Yasumasa Kasaba1, Makoto Taguchi8, Takahiro Iwata5, Tomoki Nakamura9, Jean-Pierre Bibring10, Vincent Hamm10, Cedric Pilorget10 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique, 3.Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo, 4.School of Engineering, University of Shiga Prefecture, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 7.Planetary Plasama and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 8.Rikkyo University, 9.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Faculty of Science, Tohoku University, 10.Institut d'Astrophysique Spatiale, Universite Paris Sud)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

3:45 PM - 4:00 PM

*Takaaki Noguchi1, Yuji Miyake2, Ryuji Okazaki2, Takahito Osawa3, Hiroyuki Serizawa3, Hikaru Yabuta4, Tomoki Nakamura5 (1.Faculty of Arts and Science, Kyushu University, 2.Department of Earth and Planetary Science, Kyushu University, 3.Japan Atomic Energy Agency, 4.Department of Earth and Planetary System Science, Hiroshima University, 5.Department of Earth Sciences, Tohoku University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Hiromu Nakagawa1, Takahiro Iwata2, Tomoki Nakamura1, Jean-Pierre Bibring3, Cedric Pilorget3, Vincent Hamm3, Yasumasa Kasaba1, Takeshi Imamura4, Shohei Aoki5, Takao M. Sato2, Makoto Taguchi6, Atsushi Yamazaki2 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, Japan, 2.JASA/ISAS, Japan, 3.University of Paris-Sud, France, 4.The University of Tokyo, Japan, 5.Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, Belgium, 6.Rikkyo University)