JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Shogo Tachibana

Convener, Chairperson

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Takafumi Ootsubo(Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 104 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Takafumi Ootsubo(Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Hideko Nomura (Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 104 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University), Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Takafumi Ootsubo(Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Chairperson:Takafumi Ootsubo ( Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo ), Chairperson:Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

convener:Hiroyuki Kagi(Geochemical Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo), Yusuke Yokoyama(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo), Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

convener:Hiroyuki Kagi(Geochemical Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo), Yusuke Yokoyama(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo), Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University), Chairperson:Hiroyuki Kagi(Geochemical Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo), Chairperson:Yusuke Yokoyama(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

convener:Hiroyuki Kagi(Geochemical Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo), Yusuke Yokoyama(Atmosphere and Ocean Research Institute, University of Tokyo), Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University), Chairperson:Hiroyuki Kagi(Geochemical Research Center, Graduate School of Science, University of Tokyo), Chairperson:Shogo Tachibana(Department of Natural History Scieces, Hokkaido University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 104 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences