JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yoshinori Shoji

Convener, Chairperson

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Teruyuki Kato(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Hiromu Seko(Meteorological Research Institute), Chairperson:Yoshinori Shoji(Meteorological Research Institute)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Teruyuki Kato(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Hiromu Seko(Meteorological Research Institute), Chairperson:Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 25, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | U (Union)
 • | Union

10:50 AM - 11:15 AM

*Yoshinobu Tanaka1, Yukio Tamura2,3, Hiroshi Niino4, Masaru Ito5, Yasuo Okuda6, Hitomitsu Kikitsu7, Fumiaki Kobayashi8, Hiroyasu Sakata9, Satoru Suzuki10, Yoshinori Shoji11, Junji Maeda12 (1.Japan Meteorological Agency, 2.Tokyo Polytechnic University, 3.Beijing Jiaotong University, 4.University of Tokyo, 5.Nihon Sekkei, Inc., 6.Building Research Institute, 7.National Institute for Land and Infrastructure Management, 8.National Defense Academy, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.Forestry and Forest Products Research Institute, 11.Meteorological Research Institute, 12.Kyushu University)

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

*Yoshihito Seto1, Hitoshi Yokoyama2, Tsuyoshi Nakatani2, Haruo Ando3, Nobumitsu Tsunematsu3, Yoshinori Shoji4, Kenichi Kusunoki4, Masaya Nakayama5, Yuto Saitoh6, Hideo Takahashi1 (1.Department of Geography, Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, 2.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 3.Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection, 4.Meteorological Research Institute, 5.Information Technology Center, the University of Tokyo, 6.West Nippon Expressway Company Limited)