JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Ryokei Yoshimura

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

9:15 AM - 9:30 AM

*Wiebke Heise1, Yasuo Ogawa2, T Grant Caldwell1, Edward A Bertrand1, Hiroshi Ichihara3, Ryokei Yoshimura4, Stewart L Bennie1, Zenshiro Saito2, Kaori Seki2, Yasuo Matsunaga2, Atsushi Suzuki2, Takahiro Kishita2, Yusuke Kinoshita2 (1.GNS Science, PO Box 30368, Lower Hutt, New Zealand, 2.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 3.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center (KOBEC), Kobe University, Kobe, Japan, 4.Disaster Prevention Research Istitute, Kyoto University, Kyoto, Japan)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Ichiro Shiozaki1, Tomofumi Uto1, Shinji Yamamoto2, Yasuo Ikezoe2, Hiroshi Hataoka2, Tatsuya Noguchi1, Satoru Kawaguchi1, Yuya Fukumoto2, Ryokei Yoshimura3, Hideki Murakami4, Naoto Oshiman3, Yoshihisa Iio3 (1.Graduate School of Engineering, Tottori University, 2.Faculty of Engineering, Tottori University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Research and Education Faculty, Kochi University)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Ichiro Shiozaki1, Tomofumi Uto1, Shinji Yamamoto2, Yasuo Ikezoe2, Hiroshi Hataoka2, Tatsuya Noguchi1, Satoru Kawaguchi1, Yuya Fukumoto2, Ryokei Yoshimura3, Hideki Murakami4, Naoto Oshiman3, Yoshihisa Iio3 (1.Graduate School of Engineering, Tottori University, 2.Faculty of Engineering, Tottori University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Research and Education Faculty, Kochi University)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

3:00 PM - 3:15 PM

*Ryokei Yoshimura1, Takeshi Hashimoto2, Masahiro Miyazaki1, Jun Nakagawa1, Masato Kamo1, Kotaro Sugano3, Masahito Takata4, Tsutomu Miura1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Ken'ichi Yamazaki1, Shiro Ohmi1, Masato Iguchi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.School of Science, Hokkaido University)