JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Takao Ohminato

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Minoru Takeo1, Takao Ohminato1, Mie Ichihara1, Fukashi Maeno1, Takayuki Kaneko1, Masanao Shinohara1, Kiyoshi Baba1, Kiwamu Nishida1, ATSUSHI YASUDA1, Atsushi Watanabe1, Hiroko Sugioka8, Yozo Hamano2, Noriko Tada2, Shun Nakano3, Mitsuhiro Yoshimoto4, Kazuto Kawakami5, Tomoki Chida6, Akimichi Takagi7, Yutaka Nagaoka7 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.JAMSTEC, 3.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government, 5.Forestry and Forest Products Research Institute, 6.Ministry of the Environment, Kanto Regional Environment Office, 7.Meteorological Research Institute, 8.Kobe University)

11:00 AM - 11:15 AM

*Fukashi Maeno1, Shun Nakano2, Mitsuhiro Yoshimoto3, Takao Ohminato1, Atsushi Watanabe1, ATSUSHI YASUDA1, Takayuki Kaneko1, Setsuya Nakada1, Minoru Takeo1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

10:00 AM - 10:15 AM

*Tomoki Tsutsui1, Masato Iguchi2, Haruhisa Nakamichi2, Takeshi Tameguri2, Hiromitsu Oshima3, Hiroshi Aoyama3, Mare Yamamoto4, Kenji Nogami5, Takao Ohminato6, Yuta Maeda7, Takahiro Ohkura2, Hiroshi Shimizu8, Takeshi Matsushima8, Hiroshi Yakiwara9, Hiroki Miyamachi9, Reiji Kobayashi9, Satoshi Hirahara4, Hiroshi Tsuji6, Atsushi Watanabe6, Shinichiro Horikawa7, Tadaomi Sonoda2, Shin Yoshikawa2, Yusuke Takenaka2, Shuichiro Hirano9, Hiroaki Yanagisawa10, Akira Sugai10, Kazuhiko Ide10, Hiroaki Nagayama10, Daisuke Mitsunaga10, Norio Kokubo10, Yuzo Shigenobu10, Shigeru Watanabe10, Yasunori Hatakeyama10 (1.Akita University, 2.Kyoto University, 3.Hokkaido University, 4.Tohoku University, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.University of Tokyo, 7.Nagoya University, 8.Kyushu University, 9.Kagoshima University, 10.Japan Meteorological Agency)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques