JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Ken'ichi Yamazaki

Convener, Chairperson

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Mitsuru Utsugi(Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Noriko Tada(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Chairperson:Takuto Minami(Ocean Hemisphere Research Institute, Earthquake Research Institute,The University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Mitsuru Utsugi(Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Ken'ichi Yamazaki (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Chairperson:Maki Hata(Advanced Industrial Science and Technology)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

convener:Ken'ichi Yamazaki(Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University), Mitsuru Utsugi(Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki4, Zenshiro Saito4, Yoshiya Usui4, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate school of Science, Kyoto University, 4.Graduate school of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

3:00 PM - 3:15 PM

*Ryokei Yoshimura1, Takeshi Hashimoto2, Masahiro Miyazaki1, Jun Nakagawa1, Masato Kamo1, Kotaro Sugano3, Masahito Takata4, Tsutomu Miura1, Mikihiro Nakamoto1, Kana Araue1, Ken'ichi Yamazaki1, Shiro Ohmi1, Masato Iguchi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.School of Science, Hokkaido University)