JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Seiji Sugita

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

2:15 PM - 2:30 PM

*Yusuke Imai1, Yoshifumi Saito2, Shoichiro Yokota2, Satoshi Kasahara1, Naoaki Saito3, Yuichiro Cho4, Yayoi N. Miura5, Shingo Kameda6, Seiji Sugita1 (1.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.NASA Marshall Space Flight Center, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 6.Department of Physics, Rikkyo University)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

4:00 PM - 4:15 PM

*Mamoru Okuno1, Kazuo Yoshioka1, Yayoi N. Miura2, Yuichiro Cho3, Yoshifumi Saito4, Satoshi Kasahara1, Seiji Sugita1 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.NASA Marshall Space Flight Center, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

4:30 PM - 4:45 PM

*Go Murakami1, Shingo Kameda2, Keigo Enya1, Masahiro Ikoma3, Norio Narita4, Ichiro Yoshikawa5, Seiji Sugita3 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.School of Science, Rikkyo University, 3.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.National Astronomical Observatory of Japan, 5.Department of Compexty Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)