JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tetsuo Matsuno

Speaker, Author, Co-Author

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

11:15 AM - 11:30 AM

*Kiyoshi Baba1, Noriko Tada2,1, Tetsuo Matsuno3, Pengfei Liang1, Ruibai Li1, Luolei Zhang4, Hisayoshi Shimizu1, Natsue Abe5, Naoto Hirano6, Masahiro Ichiki7, Hisashi Utada1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 4.School of Ocean and Earth Science, Tongji University, 5.Research and Development Center for Ocean Drilling Science, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, 7.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

1:45 PM - 2:00 PM

*Hiroshi Ichihara1,2, Jumpo Hashimoto1, Yamato Takahashi1, Satoshi Shimizu1, Mamoru Sano1, Tetsuo Matsuno1, Nobukazu Seama1, Yojiro Yamamoto2, Hikaru Iwamaru1, Kazuo Nakahigashi1,3, Nobukazu Wakabayashi1, Shuichi Kodaira2, Yoshiyuki Tatsumi1 (1.Kobe University, 2.Japan Agency for Marine-earth Science and Technology (JAMSTEC), 3.Tokyo University of Marine Science and Technology)