JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hirofumi Hashimoto

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Kensei Kobayashi1, Hajime Mita2, Yoko Kebukawa1, Kazumichi Nakagawa3, Ryohei Aoki1, Taku Harada1, Shusuke Misawa1, Keisuke Naito1, tomohito sato1, Eiichi Imai4, Hajime Yano5, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi6 (1.Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.Nagaoka University of Technology, 5.JAXA/ISAS, 6.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)

*Kinoshita Iori1, Yuko Kawaguchi1, Jun Yatabe1, Yuka Murano1, Miu Hrada1, Daisuke Fujiwara1, Kazumichi Nakagawa2, Issay Narumi3, Satoshi Kodaira4, Yukio Uchihori4, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori1, Akihiko Yamagishi1 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 2.Kobe University, 3.Toyo University, 4.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

2:40 PM - 2:55 PM

*Akihiko Yamagishi1, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Hajime Mita4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Hideyuki Kawai7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, 3.Yokohama National University, 4.Fukuoka Institute of Technology, 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

4:45 PM - 5:00 PM

*Yuko Kawaguchi1, Iori Kinoshita1, Jun Yatabe1, Yuka Murano1, Daisuke Fujiwara1, Miyu Harada1, Kazumichi Nakagawa2, Issay Narumi3, Satoshi Kodaira4, Yukio Uchihori4, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori1, Akihiko Yamagishi1 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 2.Kobe University, 3.Toyo University, 4.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST), 5.ISAS/JAXA)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Kensei Kobayashi1, Hajime Mita2, Yoko Kebukawa1, Kazumichi Nakagawa3, Ryohei Aoki1, Taku Harada1, Shusuke Misawa1, Keisuke Naito1, tomohito sato1, Eiichi Imai4, Hajime Yano5, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi6 (1.Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.Nagaoka University of Technology, 5.JAXA/ISAS, 6.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)

*Kinoshita Iori1, Yuko Kawaguchi1, Jun Yatabe1, Yuka Murano1, Miu Hrada1, Daisuke Fujiwara1, Kazumichi Nakagawa2, Issay Narumi3, Satoshi Kodaira4, Yukio Uchihori4, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori1, Akihiko Yamagishi1 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 2.Kobe University, 3.Toyo University, 4.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)