JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hajime Yano

Convener, Chairperson

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Jun Kimura(Osaka University), Yasumasa Kasaba(Dep. Geophysics Graduate School of Science Tohoku University), Steven Vance(Jet Propulsion Laboratory, Caltech), Sayanagi M. Kunio(Hampton University), Chairperson:Kunio Sayanagi(Hampton University), Chairperson:Hajime Yano(JAXA/ISAS)

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

convener:Hajime Yano(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Christophe Sotin(Jet Propulsion Laboratory), Ken Takai(Extremobiosphere Research Center, Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology), Chairperson:Hajime Yano(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Chairperson:Christophe Sotin(Jet Propulsion Laboratory)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

convener:Hajime Yano(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Christophe Sotin(Jet Propulsion Laboratory), Ken Takai(Extremobiosphere Research Center, Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tatsuaki Okada1,2, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Ryosuke Nakamura8, Hajime Yano1, Chisato Okamoto9, Jean-Pierre Bibring10, Stephan Ulamec11, Ralf Jaumann11, Takahiro Iwata1, Jun Matsumoto1, Osamu Mori1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.The University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hikkaido University, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Kobe University, 10.Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, 11.German Aerospace Center)

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Motoo Ito1, Yoko Kebukawa2, Jun Matsumoto3, Tatsuaki Okada3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Ryosuke Nakamura5, Hajime Yano3, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto7, Osamu Mori3, Junichiro Kawaguchi3 (1.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 2.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 7.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University)

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Jun Aoki3, Tatsuaki Okada4,9, Yosuke Kawai3, Jun Matsumoto4, Kentaro Terada3, Michisato Toyoda3, Hikaru Yabuta5, Hisayoshi Yurimoto6, Ryosuke Nakamura7, Hajime Yano4, Herve Cottin8, Noel Grand8, Osamu Mori4 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 6.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 7.National Insitute of Advanced Science and Technology, 8.LISA, Université Paris-Est Créteil, Paris Diderot, 9.University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Motoo Ito1, Yoko Kebukawa2, Jun Matsumoto3, Tatsuaki Okada3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Ryosuke Nakamura5, Hajime Yano3, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto7, Osamu Mori3, Junichiro Kawaguchi3 (1.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 2.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Graduate School of Science, Osaka University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 7.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University)

*Yoko Kebukawa1, Motoo Ito2, Jun Aoki3, Tatsuaki Okada4,9, Yosuke Kawai3, Jun Matsumoto4, Kentaro Terada3, Michisato Toyoda3, Hikaru Yabuta5, Hisayoshi Yurimoto6, Ryosuke Nakamura7, Hajime Yano4, Herve Cottin8, Noel Grand8, Osamu Mori4 (1.Faculty of Engineering, Yokohama National University, 2.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 3.Graduate School of Science, Osaka University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 6.Department of Natural History Sciences, Hokkaido University, 7.National Insitute of Advanced Science and Technology, 8.LISA, Université Paris-Est Créteil, Paris Diderot, 9.University of Tokyo)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Kensei Kobayashi1, Hajime Mita2, Yoko Kebukawa1, Kazumichi Nakagawa3, Ryohei Aoki1, Taku Harada1, Shusuke Misawa1, Keisuke Naito1, tomohito sato1, Eiichi Imai4, Hajime Yano5, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi6 (1.Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.Nagaoka University of Technology, 5.JAXA/ISAS, 6.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

2:40 PM - 2:55 PM

*Akihiko Yamagishi1, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Hajime Mita4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Hideyuki Kawai7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, 3.Yokohama National University, 4.Fukuoka Institute of Technology, 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-AO Astrobiology & the Origin of Life

*Kensei Kobayashi1, Hajime Mita2, Yoko Kebukawa1, Kazumichi Nakagawa3, Ryohei Aoki1, Taku Harada1, Shusuke Misawa1, Keisuke Naito1, tomohito sato1, Eiichi Imai4, Hajime Yano5, Hirofumi Hashimoto5, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi6 (1.Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.Nagaoka University of Technology, 5.JAXA/ISAS, 6.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)

*Hajime Yano1, Satoshi Sasaki2, Junya Imani2, Daiki Horikawa3, Yuko Kawaguchi4, Yoko Kebukawa5, Kyoko Okudaira8, Hajime Mita6, Takashi Ozawa7,1, Kazuyoshi Arai3, Masaru Tomita3, Eiichi Imai9, Makoto Tabata10, Shin-ichi Yokobori4, Hirofumi Hashimoto1, Akihiko Yamagishi4 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Tokyo University of Technology, 3.Keio University, 4.Tokyo University of Phermacy and Life Sciences, 5.Yokohama National University, 6.Fukuoka Institute of Technology, 7.Hosei University, 8.University of Aizu, 9.Nagaoka University of Technology and Science, 10.Chiba University)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 201B (International Conference Hall 2F)

 • [EE] Oral
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

*Fujishima Kosuke1,2, Sota Numaho3,5,4, Wataru Takahagi4,2,3, Takazo Shibuya4, Masaru Tomita5,3, Ken Takai4, Yoshinori Takano4, Hajime Yano6 (1.Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute, 2.Graduate School of Media and Governance, Keio University, 3.Institute for Advanced Biosciences, Keio University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Department of Environment and Information Studies, Keio University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Sota Numaho1,2,3, Yoshinori Takano2, Wataru Takahagi2,3,4, Kosuke Fujisima6,3, Masaru Tomita3, Ken Takai2,6, Hajime Yano2,5 (1.Department of Environment and Information Studies, Keio University, Fujisawa, Japan, 2. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan , 3. Institute for Advanced Biosciences, Keio University, Tsuruoka, Japan , 4.Graduate School of Media and Governance, Keio University, Fujisawa, Japan, 5. Institute for Space and Astronautical Science, Japan Aerospace eXploration Agency, Sagamihara, Japan, 6. Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, Ookayama, Japan)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

*Fujishima Kosuke1,2, Sota Numaho3,5,4, Wataru Takahagi4,2,3, Takazo Shibuya4, Masaru Tomita5,3, Ken Takai4, Yoshinori Takano4, Hajime Yano6 (1.Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute, 2.Graduate School of Media and Governance, Keio University, 3.Institute for Advanced Biosciences, Keio University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Department of Environment and Information Studies, Keio University, 6.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Sota Numaho1,2,3, Yoshinori Takano2, Wataru Takahagi2,3,4, Kosuke Fujisima6,3, Masaru Tomita3, Ken Takai2,6, Hajime Yano2,5 (1.Department of Environment and Information Studies, Keio University, Fujisawa, Japan, 2. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan , 3. Institute for Advanced Biosciences, Keio University, Tsuruoka, Japan , 4.Graduate School of Media and Governance, Keio University, Fujisawa, Japan, 5. Institute for Space and Astronautical Science, Japan Aerospace eXploration Agency, Sagamihara, Japan, 6. Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, Ookayama, Japan)