JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Sakae Toyoda

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

11:30 AM - 11:45 AM

*Sakae Toyoda1, Yuma Watanabe2, Toshinobu Machida3, Yasunori Tohjima3, Motoki Sasakawa3, Shinji Morimoto4, Doug Worthy5, Kentaro Ishijima6, Naohiro Yoshida1,7 (1.School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Environmental Studies, 4.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Environment Canada, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Earth-Life Science Instute, Tokyo Institute of Technology)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

9:45 AM - 10:00 AM

Takuya Nishioka1, *Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Takeru Sato1, Yasuhito Igarashi2, Kouji Adachi2, Yuji Zaizen2, Sakae Toyoda3, Keita Yamada3, Naohiro Yoshida3, Teruya Maki4, Masahide Ishizuka5, Kazuhiko Ninomiya6, Atsushi Shinohara6, Hiroshi Okochi7, Yoshinari Abe8, Izumi Nakai8, hiroto kawashima9, Jun Furukawa10, Yuko Hatano10, Yuichi Onda10 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Meterorology Research Institute, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.Kanazawa University, 5.Kagawa University, 6.Osaka University, 7.Waseda University, 8.Tokyo University of Science, 9.Akita Prefectural University, 10.Tsukuba University)