JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Mitsuru Hikishima

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EE] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

10:45 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 11:15 AM

*Yoshiya Kasahara1, Yasumasa Kasaba2, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani1, Keigo Ishisaka4, Atsushi Kumamoto2, Fuminori Tsuchiya2, Tomohiko Imachi1, Mitsunori Ozaki1, Shoya Matsuda5, Mamoru Ota1, Hiroki Okuda1, Mitsuru Hikishima6, Yuto Katoh2, Ayako Matsuoka6, Kazushi Asamura6, Takeshi Takashima6, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 (1.Kanazawa University, 2.Tohoku University, 3.Kyoto University, 4.Toyama Prefectural University, 5. Nagoya University, 6.ISAS/JAXA)

11:15 AM - 11:30 AM

*Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba1, Hirotsugu Kojima4, Satoshi Yagitani5, Keigo Ishisaka6, Tomohiko Imachi7, Mitsunori Ozaki5, Shoya Matsuda8, Satoshi Kurita8, Yuto Katoh1, Mitsuru Hikishima9, Yoshizumi Miyoshi8, Ayako Matsuoka9, Iku Shinohara9 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Information Media Center, Kanazawa University, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, 6.Toyama Prefectural University, 7.Kanazawa University, 8.Nagoya University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hirotsugu Kojima1, Yuto Katoh2, Mitsuru Hikishima3, Takeshi Takashima3, Kazushi Asamura3, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Kasahara6, Takefumi Mitani3, Nana Higashio7, Ayako Matsuoka3, Iku Shinohara3 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate school of science, Tohoku university, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Graduate school of science, University of Tokyo, 7.Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

  • [EE] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Hirotsugu Kojima1, Yuto Katoh2, Mitsuru Hikishima3, Takeshi Takashima3, Kazushi Asamura3, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Kasahara6, Takefumi Mitani3, Nana Higashio7, Ayako Matsuoka3, Iku Shinohara3 (1.Research institute for sustainable humanosphere, Kyoto University, 2.Graduate school of science, Tohoku university, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 5.Information Media Center, Kanazawa University, 6.Graduate school of science, University of Tokyo, 7.Research and Development Directorate, Japan Aerospace Exploration Agency)