JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yoichi Inai

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:15 PM - 2:30 PM

*Ryo Fujita1, Shinji Morimoto1, Yoichi Inai1, Shuji Aoki1, Toshinobu Machida2, Yousuke Sawa3, Hidekazu Matsueda3, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiich Katsumata2, Taku Umezawa2, Takakiyo Nakazawa1 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Meterological Research Institute)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Masatomo Fujiwara1, Takuji Sugidachi2, Kensaku Shimizu2, Mayumi Hayashi3, Kazuo Sagara3, Yoichi Inai4, Takashi Shibata5, Suginori Iwasaki6, Atsushi Shimizu7, Yasuhisa Noma3, Hideaki Kawagita3, Taro Nakagawa8, Satoshi Okumura8 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.Meisei Electric Co. Ltd , 3.Shinyei Technology Co., Ltd, 4.Tohoku University, 5.Nagoya University, 6.National Defense Academy, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Shinyei Kaisha)

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 303 (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Masatomo Fujiwara1, Takuji Sugidachi2, Kensaku Shimizu2, Mayumi Hayashi3, Kazuo Sagara3, Yoichi Inai4, Takashi Shibata5, Suginori Iwasaki6, Atsushi Shimizu7, Yasuhisa Noma3, Hideaki Kawagita3, Taro Nakagawa8, Satoshi Okumura8 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.Meisei Electric Co. Ltd , 3.Shinyei Technology Co., Ltd, 4.Tohoku University, 5.Nagoya University, 6.National Defense Academy, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Shinyei Kaisha)

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment