JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Naoko Saitoh

Convener, Chairperson

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Hitoshi Irie(Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University), Toshinobu Machida(National Institute for Environmental Studies), Hiroshi Tanimoto(National Institute for Environmental Studies), Yoko Iwamoto(Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University), Chairperson:Naoko Saitoh(Center for Environmental Remote Sensing)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Hiromichi Hatta1, Naoko Saitoh2, Yosuke Niwa3, Ryoichi Imasu4, Kei Shiomi5, Yukio Yoshida6 (1.Chiba university Graduate School of Advanced Integration Science, 2.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 3.Meteorologocal Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean research Institute, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute for Environmental Studies)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Hiromichi Hatta1, Naoko Saitoh2, Yosuke Niwa3, Ryoichi Imasu4, Kei Shiomi5, Yukio Yoshida6 (1.Chiba university Graduate School of Advanced Integration Science, 2.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 3.Meteorologocal Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean research Institute, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute for Environmental Studies)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 104 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

2:15 PM - 2:30 PM

*Naoko Saitoh1, Ryosuke Nonogaki1, Shingo Kosaka1, Akinori Yamada1, Ryoichi Imasu2, Kei Shiomi3, Akihiko Kuze3, Yosuke Niwa4, Toshinobu Machida5, Yousuke Sawa4, Kazuhiro Tsuboi4, Hidekazu Matsueda4, Yu Someya2 (1.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Meteorological Research Institute, 5.National Institute for Environmental Studies)