JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Yosuke Niwa

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:15 PM - 2:30 PM

*Ryo Fujita1, Shinji Morimoto1, Yoichi Inai1, Shuji Aoki1, Toshinobu Machida2, Yousuke Sawa3, Hidekazu Matsueda3, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiich Katsumata2, Taku Umezawa2, Takakiyo Nakazawa1 (1.Center for Atmospheric and Oceanic Studies, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Meterological Research Institute)

Wed. May 24, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Yousuke Sawa1, Toshinobu Machida2, Hidekazu Matsueda1, Yosuke Niwa1, Kazuhiro Tsuboi1, Keiichi Katsumata2, Taku Umezawa2, Hiroki Eto3, Ryo Fujita4, Daisuke Goto5, Shinji Morimoto4, Shuji Aoki4 (1.Oceanography and Geochemistry Research Department, Meteorological Research Institute, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Japan Airlines, 4.Tohoku University, 5.National Institute of Polar Research)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Yousuke Sawa1, Toshinobu Machida2, Hidekazu Matsueda1, Yosuke Niwa1, Kazuhiro Tsuboi1, Keiichi Katsumata2, Taku Umezawa2, Hiroki Eto3, Ryo Fujita4, Daisuke Goto5, Shinji Morimoto4, Shuji Aoki4 (1.Oceanography and Geochemistry Research Department, Meteorological Research Institute, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.Japan Airlines, 4.Tohoku University, 5.National Institute of Polar Research)

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Hiromichi Hatta1, Naoko Saitoh2, Yosuke Niwa3, Ryoichi Imasu4, Kei Shiomi5, Yukio Yoshida6 (1.Chiba university Graduate School of Advanced Integration Science, 2.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 3.Meteorologocal Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean research Institute, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute for Environmental Studies)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Hiromichi Hatta1, Naoko Saitoh2, Yosuke Niwa3, Ryoichi Imasu4, Kei Shiomi5, Yukio Yoshida6 (1.Chiba university Graduate School of Advanced Integration Science, 2.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 3.Meteorologocal Research Institute, 4.Atmosphere and Ocean research Institute, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute for Environmental Studies)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 104 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

2:15 PM - 2:30 PM

*Naoko Saitoh1, Ryosuke Nonogaki1, Shingo Kosaka1, Akinori Yamada1, Ryoichi Imasu2, Kei Shiomi3, Akihiko Kuze3, Yosuke Niwa4, Toshinobu Machida5, Yousuke Sawa4, Kazuhiro Tsuboi4, Hidekazu Matsueda4, Yu Someya2 (1.Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Meteorological Research Institute, 5.National Institute for Environmental Studies)

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Toshinobu Machida1, Shuji Aoki2, Hidekazu Matsueda3, Yousuke Sawa3, Shigeyuki Ishidoya4, Taku Umezawa1, Satoshi Sugawara5, Daisuke Goto6, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiichi katsumata1, Takakiyo Nakazawa2, Shinji Morimoto2 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.Tohoku Univ., 3.Meteorological Research Institute, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Miyagi University of Education, 6.National Institute of Polar Research)

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

*Toshinobu Machida1, Shuji Aoki2, Hidekazu Matsueda3, Yousuke Sawa3, Shigeyuki Ishidoya4, Taku Umezawa1, Satoshi Sugawara5, Daisuke Goto6, Yosuke Niwa3, Kazuhiro Tsuboi3, Keiichi katsumata1, Takakiyo Nakazawa2, Shinji Morimoto2 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.Tohoku Univ., 3.Meteorological Research Institute, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Miyagi University of Education, 6.National Institute of Polar Research)

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations