JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Kouji Adachi

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

12:00 PM - 12:15 PM

*Momoka Yoshizue1, Yoko Iwamoto2, Kouji Adachi3, Shungo Kato4, Fumikazu Taketani6, Kazuhiko Miura2, Mitsuo Uematsu5 (1.Tokyo University of Science Graduate School, 2.Faculty of Science Division I, Tokyo University of Science , 3.Meteorological Research Institute, 4.Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University, 5.Atmosphere Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Wed. May 24, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 301B (International Conference Hall 3F)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 21, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Thu. May 25, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

9:15 AM - 9:30 AM

*seika onozaki1, Takahiro Ono1, Yushin Iizawa1, Yoshinari Abe1, Izumi Nakai1, Kouji Adachi2, Yasuhito Igarashi2, Yasuji Oura3, Mitsuru Ebihara3, Takafumi Miyasaka4, Hisashi Nakamura4, Haruo Tsuruta5, Yuichi Moriguchi 6 (1.Tokyo University of Science, 2.Meteorological Research Institute, 3.Tokyo Metropolitan University, 4.Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, 5.Remote Sensing Technology Center of Japan, 6.The University of Tokyo)

9:45 AM - 10:00 AM

Takuya Nishioka1, *Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Takeru Sato1, Yasuhito Igarashi2, Kouji Adachi2, Yuji Zaizen2, Sakae Toyoda3, Keita Yamada3, Naohiro Yoshida3, Teruya Maki4, Masahide Ishizuka5, Kazuhiko Ninomiya6, Atsushi Shinohara6, Hiroshi Okochi7, Yoshinari Abe8, Izumi Nakai8, hiroto kawashima9, Jun Furukawa10, Yuko Hatano10, Yuichi Onda10 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Meterorology Research Institute, 3.Tokyo Institute of Technology, 4.Kanazawa University, 5.Kagawa University, 6.Osaka University, 7.Waseda University, 8.Tokyo University of Science, 9.Akita Prefectural University, 10.Tsukuba University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences