JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Tomohiro Usui

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Sushil Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo), Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Ayako Matsuoka(Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Sushil K Atreya(University of Michigan Ann Arbor), Chairperson:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Chairperson:Hideaki Miyamoto(University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Chairperson:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology )

Tue. May 23, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Chairperson:akira yamaguchi(National Institute of Polar Research)

Tue. May 23, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Chairperson:Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University)

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Chairperson:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology )

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Tomohiro Usui(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology ), Masaaki Miyahara(Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University), Akira Yamaguchi(National Institute of Polar Research), Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Chairperson:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

4:00 PM - 4:15 PM

*Akihiko Yamagishi1, Takehiko Satoh2, Atsuo Miyakawa1, Yoshitaka Yoshimura3, Satoshi Sasaki4, Kensei Kobayashi5, Yoko Kebukawa5, Hikaru Yabuta6, Hajime Mita7, Eiichi Imai8, Tomohiro Usui9, Hideaki Miyamoto10 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Tamagawa University, 4.Tokyo University of Technology, 5.Yokohama National University, 6.Hiroshima University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Tokyo Institute of Technology, 10.The University of Tokyo)

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 23, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 105 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection