JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Satoshi Mitsunobu

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

*Hiroko Makita1,2, Sakiko Kikuchi1, Satoshi Mitsunobu3, Emiko Tanaka2,1, Yoshihiro Takaki1, Toshiro Yamanaka4, Tomohiro Toki5, Takuroh Noguchi6, Kentaro Nakamura7, Mariko Abe1, Miho Hirai1, Masahiro Yamamoto1, Katsuyuki Uematsu8, Junichi Miyazaki1, Takuro Nunoura1, Yoshio Takahashi7, Ken Takai1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kanagawa Institute of Technology, 3.Ehime University, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.University of the Ryukyus, 6.Kochi University, 7.The University of Tokyo, 8.Marine Works Japan Ltd)

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

*Hiroko Makita1,2, Sakiko Kikuchi1, Satoshi Mitsunobu3, Emiko Tanaka2,1, Yoshihiro Takaki1, Toshiro Yamanaka4, Tomohiro Toki5, Takuroh Noguchi6, Kentaro Nakamura7, Mariko Abe1, Miho Hirai1, Masahiro Yamamoto1, Katsuyuki Uematsu8, Junichi Miyazaki1, Takuro Nunoura1, Yoshio Takahashi7, Ken Takai1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kanagawa Institute of Technology, 3.Ehime University, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.University of the Ryukyus, 6.Kochi University, 7.The University of Tokyo, 8.Marine Works Japan Ltd)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | B (Biogeosciences)
 • | B-CG Complex & General

Wed. May 24, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Uramoto Go-Ichiro1,2, Yuki Morono1, Naotaka Tomioka1, Shigeyuki Wakaki1, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Hiroki Suga7, Chihiro Miyamoto5, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kochi University, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University)

Wed. May 24, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Uramoto Go-Ichiro1,2, Yuki Morono1, Naotaka Tomioka1, Shigeyuki Wakaki1, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Hiroki Suga7, Chihiro Miyamoto5, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Kochi University, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University)