JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Hiroshi Nagaoka

Convener, Chairperson

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Chairperson:Atsushi Kumamoto(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Shoichiro Yokota(Japan Earospace Exploration Agency Institute of Space and Astronautical Science)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Chairperson:Makoto Hareyama(Department of Physiology (Physics), St. Marianna University School of Medicine), Chairperson:Makiko Ohtake(Department of Planetary Science, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Chairperson:Masahiro Kayama(Department of Earth and Planetary Material Sciences, Faculty of Science, Tohoku University), Chairperson:Taichi Kawamura(National Astronomical Observatory of Japan)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu)

Sun. May 21, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 101 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Hiroshi Nagaoka(Waseda Univ.), Tomokatsu Morota(Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), Masaki N Nishino(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University), Chikatoshi Honda(The University of Aizu), Chairperson:Kazuto Saiki(Graduate School of Science, Osaka University), Chairperson:Hideo Hanada(RISE Project, National Astronomical Observatory)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

12:00 PM - 12:15 PM

*Kiyoshi Kuramoto1, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Hidenori Genda3, Takeshi Imamura4, Shingo Kameda5, Koji Matsumoto6, Hideaki Miyamoto4, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Tomoki Nakamura9, Kazunori Ogawa10, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki11, Hiroki Senshu12, Shogo Tachibana1, Naoki Terada9, Tomohiro Usui3, Koji Wada12, Sei-ichiro Watanabe7, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.Tokyo Inst. Tech., 4.Univ. of Tokyo, 5.Rikkyo Univ., 6.NAOJ, 7.Nagoya Univ., 8.Waseda Univ., 9.Tohoku Univ., 10.Kobe Univ., 11.Osaka Univ., 12.Chiba Inst. Tech.)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:30 AM - 11:45 AM

*Makoto Hareyama1, Yoshiaki Ishihara2, Hirohide Demura3, Naru Hirata3, Chikatoshi Honda3, Shunichi Kamata4, Yuzuru Karouji5, Jun Kimura6, Tomokatsu Morota7, Hiroshi Nagaoka8, Ryosuke Nakamura9, Satoru Yamamoto10, Yasuhiro Yokota11, Makiko Ohtake2 (1.St. Marianna University School of Medicine, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.The University of Aizu, 4.Hokkaido University, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Osaka University, 7.Nagoya University, 8.Waseda University, 9.National Insitute of Advanced Science and Technology, 10.National Institute for Environmental Study, 11.Kochi Unicersity)

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 102 (International Conference Hall 1F)

 • [JJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:30 PM - 2:45 PM

*Masahiro KAYAMA1,2, Naotaka Tomioka3, Eiji Ohtani1, Yusuke Seto4, Hiroshi Nagaoka5, Jens Götze6, Akira Miyake7, Shin Ozawa1, Toshimori Sekine8,9, Masaaki Miyahara8, Kazushige Tomeoka4, Megumi Matsumoto4, Naoki Shoda4, Naohisa Hirao10 (1.Department of Earth and Planetary Material Sciences, Faculty of Science, Tohoku University, 2.Creative Interdisciplinary Research Division, Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, 3.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 5.Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, 6.TU Bergakademie Freiberg, Institut für Mineralogie, 7.Department of Geology and Mineralogy, Graduate School of Science, Kyoto University, 8.Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University, 9.Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, 10.Japan Synchrotron Radiation Research Institute)

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [JJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences