JpGU-AGU Joint Meeting 2017

Manabu Yamada

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 22, 2017 1:45 PM - 3:15 PM 103 (International Conference Hall 1F)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Shingo Kameda3, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Jun-ichi Watanabe2, Takashi Ito2, MASATERU ISHIGURO4, Katsuhito Ohtsuka5, Seitaro Urakawa6, Shinsuke Abe7, Tomohiko Sekiguchi8, Daisuke Kinoshita9, Makoto Yoshikawa10, Keiko Nakamura-Messenger11, Hikaru Yabuta12, Sho Sasaki13, Hiroshi Kimura14, Tomoki Nakamura15, Aiko Nakato16, Mutsumi Komatsu20, Takashi Mikouchi18, Shogo Tachibana21, Takahiro Hiroi17, Hajime Yano10, Mikiya Sato24, Noriyuki Namiki2, Ralph Srama22, Harald Kruger23, Manabu Yamada1, Ryu Funase18, Satoshi Ikari18, Naoya Ozaki18, Takaya Inamori19, Bruno Sarli10, Takahiro Iwata10, Tatsuaki Okada10, Hiroyuki Toyota10, Kazutaka Nishiyama10, Yasuhiro Kawakatsu10 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Rikkyo University, 4.Seoul National University, 5.Tokyo Meteor Network, 6.Japan Spaceguard Association, 7.Nihon University, 8.Hokkaido University of Education, 9.Taiwan National Central University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency, 11.National Aeronautics and Space Administration , 12.Hiroshima University, 13.Osaka University, 14.Kobe University, 15.Tohoku University, 16.Kyoto University, 17.Brown University, 18.The University of Tokyo, 19.Nagoya University, 20.The Graduate University for Advanced Studies, 21.Hokkaido University, 22.University of Stuttgart, 23.Max Planck Institute, 24.Kawasaki Municipal Science Museum)

Mon. May 22, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Mon. May 22, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Naoya Tanabe1, Eri Tatsumi1, Manabu Yamada 2, Shingo Kameda 3, Hidehiko Suzuki 4, Toru Kouyama 5, Rie Honda 6, Hirotaka Sawada7, Naoko Ogawa 7, Kazunori Ogawa 8, Tomokatsu Morota 9, Chikatoshi Honda 10, Naoya Sakatani 4, Masahiko Hayakawa 7, Y. Yokota6, Yukio Yamamoto 7, Seiji Sugita 1 (1.Univ. of Tokyo, Dept. of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, 2.Chiba Inst. Tech., 3.Rikkyo Univ., 4.Meiji Univ., 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi Univ., 7.apan Aerospace Exploration Agency, 8.Kobe Univ., 9.Nagoya Univ., 10.Univ. of Aizu)

Tue. May 23, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 23, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

9:25 AM - 9:40 AM

*Takeshi Horinouchi1, Shin-ya Murakami2, Takehiko Satoh2, Shigeto Watanabe3, Toru Kouyama4, Kazunori Ogohara5, Takeshi Imamura6, Masahiro Takagi7, Hiroki Kashimura8, Javier Peralta2, Sanjay S Limaye10, Takao M. Sato2, Masato Nakamura2, Manabu Yamada9 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.JAXA/ISAS, 3.Hokkaido Information University, 4.AIST, 5.University of Shiga Prefecture, 6.University of Tokyo, 7.Kyoto Sangyo University, 8.Kobe University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.University of Wisconsin, 11.Southwest Research Institute)

Sat. May 20, 2017 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (International Conference Hall 2F)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Sat. May 20, 2017 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

Sat. May 20, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe1, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada4, Masato Nakamura3, Takehiko Satoh3, Takeshi Imamura5 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo)

*Takeru Yamada1, Makoto Taguchi1, Tetsuya Fukuhara1, Toru Kouyama2, Takeshi Imamura3, Takao M. Sato4, Masahiko Futaguchi5, Mao Takamura1, Naomoto Iwagami6, Makoto Suzuki4, Munetaka Ueno7, Shigeto Watanabe11, Manabu Yamada12, Atsushi Yamazaki4, Mitsuteru Sato8, George Hashimoto9, Seiko Takagi10, Masato Nakamura4 (1.Rikkyo University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.The University of Tokyo, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Toho University, 6.Senshu University, 7.Kobe University, 8.Hokkaido University, 9.Okayama University, 10.Tokai University, 11.Hokkaido Information University, 12.Chiba Institute of Technology)

Sun. May 21, 2017 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Sun. May 21, 2017 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall HALL7)

 • [EJ] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-CG Complex & General

Mon. May 22, 2017 9:00 AM - 10:30 AM 201A (International Conference Hall 2F)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations